Disclaimer

Aan het gebruik van deze website (de “Site”) zijn de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden verbonden. Door het gebruik van de Site, wordt de bezoeker geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en ze te hebben aanvaard.

Op deze gebruiksvoorwaarden is het Belgische recht van toepassing.

Informatie

De informatie op deze Site komt tot stand onder de verantwoordelijkheid van het Havenbedrijf Antwerpen. Het Havenbedrijf Antwerpen besteedt uiterste zorg aan de toegankelijkheid, correctheid, volledigheid en het up – to - date houden van de Site.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de Site de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Het Havenbedrijf Antwerpen geeft geen enkele garantie met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de Site.

De informatie beschikbaar op of via de Site is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen informatief gebruik.  Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Het Havenbedrijf Antwerpen verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door de haven van Antwerpen worden verstrekt, zonder dat dit een aanbod inhoudt voor de verkoop of levering van deze producten of diensten. Wijzigingen en correcties omtrent de producten en diensten of andere informatie kunnen zonder voorafgaande mededeling en zonder enig gevolg worden aangebracht door het Havenbedrijf Antwerpen.

De informatie die op of via de Site ter beschikking wordt gesteld, kan door de bezoeker enkel voor eigen (interne) doeleinden worden aangewend. De bezoeker onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.

Indien de bezoeker onjuistheden vaststelt in de informatie beschikbaar op de Site, kan hij/zij de webmaster contacteren via e-mail.

Hyperlinks

De Site kan automatische koppelingen (links) naar andere websites bevatten, waarover het Havenbedrijf Antwerpen geen enkele vorm van inhoudelijke of technische controle uitoefent, noch enige vorm van zeggenschap heeft. Deze links naar andere websites zijn louter ter informatie opgenomen. Hoewel het Havenbedrijf Antwerpen uiterst selectief is bij het opnemen van zulke linken op de Site, geeft het Havenbedrijf Antwerpen geen enkele garantie omtrent de volledigheid ervan, over de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites. Het Havenbedrijf Antwerpen draagt geen enkele vorm van verantwoordelijkheid voor zulke websites of hun inhoud.

Het opnemen van zulke automatische koppelingen naar andere websites houdt geen enkel verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring in vanwege het Havenbedrijf Antwerpen met deze websites of met hun inhoud.

Storingen

Het Havenbedrijf Antwerpen doet er alles aan om onderbrekingen bij het raadplegen van de Site zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan het Havenbedrijf Antwerpen niet garanderen dat de Site volledig vrij zal van enige onderbreking noch dat zij niet door andere technische problemen zal worden getroffen.

Het Havenbedrijf Antwerpen aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren noch voor onvolkomenheden van de Site, zelfs indien de fout onder Belgisch recht als “zware fout” gekwalificeerd zou worden, of wanneer de Site verstoord zou worden door virussen of soortgelijke verstorende elementen.

Aansprakelijkheid

Het Havenbedrijf Antwerpen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit het (on)rechtstreeks gebruik van de Site of van de op de Site ter beschikking gestelde informatie.

Het Havenbedrijf Antwerpen is op geen enkele manier aansprakelijk voor de hyperlinks en de door middel van deze hyperlinks ter beschikking gestelde informatie, noch voor de elektronische communicatie die verloopt via de Site, zoals de verzending van e-mailberichten, vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicaties.

Elk gebruik dat de bezoeker maakt van deze op de Site verkregen informatie is derhalve volledig op diens eigen risico. De bezoeker is aansprakelijk voor elke keuze of beslissing die hij/zij maakt op basis van informatie die hij/zij op of via de Site hebt verkregen.

De bezoeker dient eveneens alle redelijke voorzorgen te nemen om te vermijden dat diens uitrusting of gegevens worden aangetast door virussen, bugs, Trojaanse paarden enz.. Het Havenbedrijf Antwerpen verstrekt geen garantie omtrent de compatibiliteit tussen de software van de bezoeker en de bestanden en onderdelen die deel uitmaken van of voorkomen op de Site.

Intellectuele eigendom

Alle informatie, zowel in de vorm van data, teksten, tekeningen, beelden, foto's, films, handels- en domeinnamen, merken en logo's alsook alle software, databanken en andere bestanddelen van deze website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan ofwel het Havenbedrijf ofwel aan derden (waarmee het Havenbedrijf afspraken heeft gemaakt). Het is geenszins toegestaan om zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van het Havenbedrijf Antwerpen de op en via deze website aangeboden informatie te bewaren (tenzij indien noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden of over te dragen of enig recht hierop te verlenen aan derden.

Privacy

Het Havenbedrijf Antwerpen verzamelt gegevens over het klik– en surfgedrag van de bezoekers van de Site.

Het Havenbedrijf Antwerpen verzamelt geen andere persoonsgegeven, tenzij die op vrijwillige basis worden verstrekt aan het Havenbedrijf Antwerpen. Wanneer de bezoeker opteert voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven, betreft dit het vrijwillig overmaken van persoonsgegevens.

Door meedelen van deze persoonsgegevens gaat de bezoeker ermee akkoord dat het Havenbedrijf de persoonsgegevens voor dit doel bewaart en verwerkt. Het Havenbedrijf Antwerpen draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens).

De bezoeker heeft het recht op inzage en eventuele correctie van zijn/ haar persoonsgegevens. Hij/zij heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen verwerking van zijn/haar gegevens voor direct marketing doeleinden. De bezoeker kan een aanvraag tot inzage, correctie of verzet met betrekking tot zijn/haar persoonsgegevens richten aan onderstaande:

Havenbedrijf Antwerpen
Dienst communicatie
Zaha Hadidplein 1
B – 2030 Antwerpen