Afvalbeheersplan

Het afvalbeheersplan voor de haven van Antwerpen werd opgemaakt in het kader van artikel 5.2.10.3. van het Vlaams Reglement over het duurzaam beheer van Materiaalkringlopen en Afvalstoffen (VLAREMA) en in uitvoering van artikel 5 van de EU-richtlijn 2000/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 27 november 2000 betreffende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen.

Veilig afval lossen

 

Gedurende hun reis wordt aan boord van zeeschepen afval gegenereerd. Na het lossen van cargo kunnen ladingresiduen achterblijven. Daarom is het van belang dat er in een aanloophaven de mogelijkheid geboden wordt om scheepsafval en ladingresiduen af te geven, om op die manier te vermijden dat het afval in zee geloosd wordt.

 

De bepalingen in de richtlijn en het VLAREMA verplichten de zeehavens een afvalbeheersplan op te stellen dat de noden raamt voor havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen van zeeschepen die gewoonlijk hun haven aanlopen.

 

De vervuiler draagt bij in de kosten

 

Havens worden bovendien geacht een financieel systeem uit te werken waarbij elk aanlopend schip bijdraagt in de kosten van de havenontvangstvoorzieningen, waarbij het gebruik van deze havenontvangstvoorzieningen aangemoedigd wordt.

 

Alle zeeschepen die een haven aanlopen moeten hun scheepsafval afgeven, tenzij men voldoende opslagcapaciteit heeft om een volgende haven aan te lopen en het afval daar af te geven aan een vergunde havenontvangstvoorziening. Alle schepen moeten substantieel bijdragen in de kosten van de havenontvangstvoorziening door middel van een afvalbijdrageplicht, met inbegrip van de behandeling en verwerking van het scheepsafval, ongeacht het gebruik van deze voorzieningen.

 

Het Havenbedrijf beheert deze afvalbijdragen en worden aangewend als financiële tussenkomst in de kosten voor het gebruik van de havenontvangstvoorzieningen in de haven van Antwerpen. Deze financiële tussenkomst betekent een incentive om schepen hun afval te doen afgeven en het lozen van scheepsafval bijgevolg te vermijden.