Belangrijkste bepalingen uit de ISPS-code

Elke ISPS havenfaciliteit moet over een officieel goedgekeurd beveiligingsplan beschikken, dat rigoureus moet worden toegepast. Deze faciliteiten beschikken over verscheidene procedures per beveiligingsniveaus, houden toezicht op hun terreinen en verzorgen een vorm van controle aan de toegangen.

Security Levels

De code voorziet in drie beveiligingsniveaus:

 • veiligheidsniveau 1: normale werkzaamheden die minimale beveiligingsvoorzieningen vereisen
 • veiligheidsniveau 2: verhoogde mogelijkheid tot veiligheidsincident, waardoor bijkomende beveiligingsvoorzieningen moeten genomen worden
 • veiligheidsniveau 3: er doet zich een bepaald veiligheidsincident voor, waardoor uitgebreide voorzieningen van kracht zijn en de bevoegde autoriteit is ingeschakeld

De belangrijkste activiteiten van een havenfaciliteit bij veiligheidsniveau 1:

 • uitvoeren van alle taken m.b.t. de veiligheid
 • toegangscontrole
 • bewaken van de havenfaciliteit en de verboden terreinen
 • toezicht op het laden en lossen van de lading en scheepsvoorraden
 • zorgen dat veiligheidscommunicatiemiddelen binnen handbereik zijn

Declaration of Security

Door middel van een DOS spreken het schip en de havenfaciliteit specifieke beveiligingsmaatregelen af. Een DOS wordt in volgende situaties opgesteld:

 • Als het schip op een hoger beveiligingsniveau werkt dan de havenfaciliteit of het andere schip waarmee samenwerking plaatsvindt 
 • Als er een overeenkomst inzake een DOS bestaat tussen verdragsluitende staten met betrekking tot bepaalde internationale reizen of specifieke daarvoor gebruikte schepen 
 • Als er een veiligheidsdreiging of veiligheidsincident is geweest, waarbij het schip dan wel de havenfaciliteit betrokken was 
 • Als het schip zich in een haven bevindt die niet verplicht is over een goedgekeurd PFSP te beschikken dan wel dat uit te voeren 
 • Als er ship/ship activiteiten plaatsvinden met een ander schip dat niet verplicht is over een goedgekeurd Ship Security Plan te beschikken dan wel dat uit te voeren

Veiligheidsbeoordeling van de havenfaciliteit (Port Facility Security Assessment)

De Port Facility Security Assessment (PFSA) is een risico analyse die wordt uitgevoerd en regelmatig herzien door de “contracting government”.

In België zijn er drie mogelijkheden voorzien om een PFSA te maken:

 1. De “port facility security toolkit”, een interactief computerprogramma dat bedrijven in staat stelt om na het doorlopen van een uitgebreide vragenlijst (= risico analyse) een Port Facility Security Plan te genereren. De extra maatregelen te nemen door het bedrijf om aan de ISPS-code te voldoen, worden in een apart actieplan opgelijst;
 2. De “ISPS Master” voorziet in een alternatieve methodiek om de risico analyse en het plan op te stellen. De actiepunten worden door middel van een kleurencode weergegeven op een overzichtsblad. De “ISPS Master” is gratis verkrijgbaar via de Havenkapiteindienst voor havenfaciliteiten gelegen binnen de haven van Antwerpen;
 3. Een andere beproefde risico analyse methode. Het resultaat wordt door het Lokaal Comité voor Maritieme Beveiliging afgetoetst aan de vereisten gesteld door de ISPS-code.
  De risico analyse moet voorzien zijn van een standaard hoofding afhankelijk van de gekozen optie, het document vind je hieronder: Document RA-ISPS 15 2.

Port Facility Security Plan (PFSP)

Voor iedere havenfaciliteit moet er op grond van een risicoanalyse een Port Facility Security Plan worden opgesteld en door de bevoegde autoriteit worden goedgekeurd. 
Het plan bevat de bepalingen voor de drie beveiligingsniveaus.  Afhankelijk van de wijzigingen met betrekking tot de aard, de herkomst en de bestemming van de goederen, zal dit veiligheidsplan geregeld moeten worden aangepast, met een minimum van om de drie jaar.

Een PFSP bevat minstens volgende hoofdstukken:

 1. bedrijfsinformatie
 2. risicoanalyse (type bedrijf)
 3. organisatie en uitvoering beveiligingstaken
 4. communicatie en alarmering
 5. toegang tot de havenfaciliteit
 6. niet of beperkt toegankelijke gebieden
 7. toezicht op de havenfaciliteit
 8. het behandelen van lading
 9. scheepsvoorraden
 10. onvergezelde bagage
 11. controle en herziening PFSP

Veiligheidscertificaten

Het Lokaal Comité voor Maritieme Beveiliging toetst de plannen af, keurt ze goed en stuurt een gemotiveerd advies voor de risico analyse en het plan naar de Nationale Autoriteit voor Maritieme Beveiliging. Na bevestiging stuurt de Nationale autoriteit de adviezen ter goedkeuring door naar de minister bevoegd voor Maritiem Vervoer. De Nationale Autoriteit zal de lijst van de “veilig” verklaarde havenfaciliteiten overmaken aan de IMO in Londen en desgevallend aan de Europese Commissie. Op de IMO-website kunnen alle havenfaciliteiten met hun contactgegevens opgevraagd worden. De site vermeldt ook of deze faciliteiten al dan niet gecertificeerd zijn.

U kan zich gratis registreren via: gisis.imo.org

De faciliteit ontvangt een certificaat (document of compliance) met een geldigheidsduur van 5 jaar. De bedrijven worden onderworpen aan inspecties en audits van het Lokaal Comité, de Nationale Autoriteit en de Europese Commissie DGMove (Directoraat Generaal Mobiliteit & Transport).

De Port Facility Security Officer werd aangesteld als verantwoordelijke voor de ontwikkeling, uitvoering, herziening en onderhoud van het Port Facility Security Plan. Hij moet de contacten onderhouden met de Ship Security Officer (SSO) en de Company Security Officer (CSO). Elke havenfaciliteit moet beschikken over een Port Facility Security Officer die in het bedrijf tewerkgesteld is. Bij de dienst HKD/VB kan een overzicht opgevraagd worden van de opleidingsinstellingen die in België een erkenning hebben gekregen van de NAMB om de cursus PFSO in te richten en het daarbij horende certificaat uit te reiken.

Training, drills en oefeningen

Het veiligheidspersoneel van de havenfaciliteit krijgt een securitytraining. 
Geregeld worden er drills en oefeningen georganiseerd om het PFSP op een efficiënte manier te implementeren.
Meer daarover in het onderdeel ‘Handboek ISPS oefeningen’

Toegangscontrole en vooraanmelding

De schepen en de havenfaciliteiten moet over een systeem beschikken van toegangscontrole- en registratie dat voorziet in een identificatie van alle werknemers en bezoekers, leveranciers, enz.
Om te vermijden dat men voor elk bedrijf een ander toegangsbewijs moet voorleggen, hebben Alfaport Antwerpen, Cepa en Seagha de Alfapass kaart (Port Access Security System) ontworpen.  Alfapass kaarthouders worden in de Antwerpse haven veel vlotter bediend dan occasionele bezoekers zonder Alfapass.  Meer info op www.alfapass.be

De algemene procedure toegangscontrole en (voor)aanmelding schepen voor binnenvaart en zeevaart bij ISPS terminals met ISPS introductie is ter beschikking onderaan deze pagina. U vindt deze ook terug in het Duits, Frans en Engels.

Contact

Havenkapiteinsdienst

Function: 
Veiligheid & Beveiliging
T.: 
+32 3 205 25 89