Belangrijkste bepalingen uit de ISPS-code

Elke ISPS havenfaciliteit moet over een officieel goedgekeurd beveiligingsplan beschikken, dat rigoureus moet worden toegepast. Deze faciliteiten beschikken over verscheidene procedures per beveiligingsniveaus, houden toezicht op hun terreinen en verzorgen een vorm van controle aan de toegangen.

Security Levels

De code voorziet in drie beveiligingsniveaus:

 • veiligheidsniveau 1 (SL1): normale werkzaamheden die minimale beveiligingsvoorzieningen vereisen
 • veiligheidsniveau 2 (SL2): verhoogde mogelijkheid tot veiligheidsincident, waardoor bijkomende beveiligingsvoorzieningen moeten genomen worden
 • veiligheidsniveau 3 (SL3): er doet zich een bepaald veiligheidsincident voor, waardoor uitgebreide voorzieningen van kracht zijn en de bevoegde autoriteit is ingeschakeld

 
De belangrijkste activiteiten van een havenfaciliteit bij veiligheidsniveau 1:

 • uitvoeren van alle taken m.b.t. de veiligheid
 • toegangscontrole
 • bewaken van de havenfaciliteit en de verboden terreinen
 • toezicht op het laden en lossen van de lading en scheepsvoorraden
 • zorgen dat veiligheidscommunicatiemiddelen binnen handbereik zijn
   

Declaration of Security (DOS)

Door middel van een DOS spreken het schip en de havenfaciliteit specifieke beveiligingsmaatregelen af. Een DOS wordt in volgende situaties opgesteld:

 • Als het schip op een hoger beveiligingsniveau werkt dan de havenfaciliteit of het andere schip waarmee samenwerking plaatsvindt. 
 • Als er een overeenkomst inzake een DOS bestaat tussen verdragsluitende staten met betrekking tot bepaalde internationale reizen of specifieke daarvoor gebruikte schepen. 
 • Als er een veiligheidsdreiging of veiligheidsincident is geweest, waarbij het schip dan wel de havenfaciliteit betrokken was. 
 • Als het schip zich in een haven bevindt die niet verplicht is over een goedgekeurd PFSP te beschikken dan wel dat uit te voeren. 
 • Als er ship/ship activiteiten plaatsvinden met een ander schip dat niet verplicht is over een goedgekeurd Ship Security Plan te beschikken dan wel dat uit te voeren.
    

Veiligheidsbeoordeling van de havenfaciliteit (PFSA)

De Port Facility Security Assessment (PFSA) is een risico analyse die wordt uitgevoerd en regelmatig herzien door de bevoegde autoriteit voor maritieme beveiliging. De PFSA is de basis voor het opmaken van het PFSP door de PFSO.

In de risicoanalyse wordt de havenfaciliteit geëvalueerd op basis van de onderstaande elementen:

 1. identificatie van de belangrijkste middelen en infrastructuren
 2. identificatie van de mogelijke bedreiging van de faciliteit
 3. identificatie, selectie en prioritering van tegenmaatregelen en procedures
 4. identificatie van de zwakke plekken

 

Beveiligingsplan van de Havenfaciliteit (PFSP)

Het port facility security plan wordt opgemaakt door de PFSO en ingediend bij de bevoegde autoriteit  ter goedkeuring. Het PFSP bevat minstens volgende hoofdstukken met maatregelen voor de 3 beveiligingsniveaus

 1. bedrijfsinformatie
 2. risicoanalyse (type bedrijf)
 3. organisatie en uitvoering beveiligingstaken
 4. communicatie en alarmering
 5. toegang tot de havenfaciliteit
 6. niet of beperkt toegankelijke gebieden
 7. toezicht op de havenfaciliteit
 8. het behandelen van lading
 9. scheepsvoorraden
 10. onvergezelde bagage
 11. controle en herziening PFSP

 

Het beveiligingsplan moet op geregelde tijdstippen geactualiseerd worden en elke wijziging moet voorgelegd worden aan de bevoegde autoriteit ter goedkeuring

 

Veiligheidscertificaten

Het Lokaal Comité voor Maritieme Beveiliging (LCMB) maakt de veiligheidsbeoordeling op en legt deze ter goedkeuring voor aan de NAMB

Nadat de PFSO het PFSP heeft opgemaakt zal LCMB dit toetsen op inhoud en uitvoering op terrein op basis daarvan maakt ze een gemotiveerd advies over aan de NAMB die de adviezen ter goedkeuring voorlegt aan de minister bevoegd voor Maritiem Vervoer

De Nationale Autoriteit zal de lijst van de “veilig” verklaarde havenfaciliteiten overmaken aan de IMO in Londen en desgevallend aan de Europese Commissie. Op de IMO-website kunnen alle havenfaciliteiten met hun contactgegevens opgevraagd worden. De site vermeldt ook of deze faciliteiten al dan niet gecertificeerd zijn. U kan zich gratis registreren via gisis.imo.org.

 

De faciliteit ontvangt een conformiteitscertificaat met een geldigheidsduur van 5 jaar. De bedrijven worden tussentijds onderworpen aan inspecties en audits van het Lokaal Comité, de Nationale Autoriteit en de Europese Commissie (Directoraat Generaal Mobiliteit & Transport).

 

Training, drills en oefeningen

Het personeel dat deel uitmaakt van de beveiligingsorganisatie van de havenfaciliteit krijgt regelmatig securitytrainingen. 

Voor alle overige personeel van de havenfaciliteit dienen trainingen ingericht te worden die het veiligheidsbewustzijn verhogen. 

Elke havenfaciliteit is verplicht om elk kalenderjaar ten miste 4 drills en 1 grote oefening te organiseren om het PFSP op een efficiënte manier te implementeren.

Meer daarover in het onderdeel Handboek ISPS oefeningen.

 

Contact

Harbour Safety & Security

Function: 
Port security
Address: 

Havenbedrijf Antwerpen - NOC
Blauwhoefstraat 13 - blok A
2040 Antwerpen