Bevragingsprocedure

Wanneer terreinen ter beschikking komen binnen het havengebied, wordt dit conform de algemene beginselen van behoorlijk bestuur aan de markt kenbaar gemaakt. Dit wil concreet zeggen dat een marktbevraging wordt gelanceerd en dat kandidaten een projectvoorstel kunnen indienen. Op basis van vooraf bepaalde criteria wordt vervolgens elk projectvoorstel grondig geanalyseerd en worden de kandidaten en hun respectievelijke projectvoorstellen tegen elkaar afgewogen. Het terrein wordt vervolgens aan de meest geschikte concessionaris in concessie gegeven.

Welke zijn de factoren die worden afgewogen bij verschillende kandidaten en hun dossiers?

 

Deze zijn onder meer (niet-limitatieve lijst):

 

  1. Het doel of de aard van de activiteiten: zal het project al dan niet bijkomende maritieme trafiek genereren voor Port of Antwerp? 
  2. Vooruitzichten op tewerkstelling in rechtstreekse of afgeleide zin.
  3. Draagt het project bij tot de versterking van het havenplatform en de bijhorende clusterwerking?
  4. Het optimale en efficiënte gebruik van de beschikbare ruimte.
  5. Aansluiting bij de strategie en visie van het concessiebeleid: sluiten jouw activiteiten als nieuwe concessionaris aan bij de duurzaamheidsambitie van Port of Antwerp? 
  6. Op welke manier zit innovatie vervat in het project, en wordt dit doorgevoerd in de bedrijfsvoering?
  7. Is er aandacht voor een modal split? Strookt dit met de mobiliteitsambitie van Port of Antwerp?
  8. De totaalkwaliteit van het project.
  9. De financiële situatie van het bedrijf: als kandidaat-concessionaris moet je kunnen aantonen dat je over de nodige financiële draagkracht beschikt om het project te realiseren.
  10. Het totale investeringsbedrag ter realisatie van jouw project: omschrijving van het project, uitvoeringswijze en financiële implicaties van de geplande investeringen.

 

Wat is de volgende stap wanneer ik een akkoord heb met Port of Antwerp?

 

Als jij als kandidaatconcessionaris en Port of Antwerp tot een akkoord komen (toekenningsbeslissing), wordt dit vastgelegd in een concessieovereenkomst.

 

Waaruit bestaat een concessieovereenkomst?

 

De concessieovereenkomst bestaat uit een gedeelte Algemene Voorwaarden die gelden voor alle concessionarissen en een gedeelte Bijzondere Voorwaarden dat enkel van toepassing is op jouw concessie.

 

Als jij dan als kandidaatconcessionaris aan alle opgelegde voorwaarden kan voldoen, wordt deze ter goedkeuring voorgedragen aan het directiecomité en de raad van bestuur van het Havenbedrijf Antwerpen.
 

 

Als er momenteel geen terrein beschikbaar is dat voldoet aan je noden, kan je via deze link een aanvraag indienen om op de hoogte te worden gehouden van toekomstige bevragingen:

Hou mij op de hoogte

Ben je op zoek naar een terrein dat aan specifieke voorwaarden voldoet? Geef dan hier de specificaties door en onderzoeken we alvast de mogelijkheden:

Vraag een concessie aan