Certified Pick up - Veelgestelde vragen

Wat houdt Certified Pick up in?

Certified Pick up is een neutraal, centraal dataplatform dat de supply chain voorziet van een digitaal, veilig en geoptimaliseerd vrijgave- en uithaalproces voor inkomende containers. Dit gebeurt door het vastleggen en verrijken van containerinformatie - afkomstig van verschillende partijen - op het Certified Pick up-platform, teneinde een afhaling op basis van identiteit te kunnen garanderen. Hiermee wordt de juiste container aan de juiste vervoerder toegewezen. Er is een auditspoor voorzien om het volledige proces ook controleerbaar te maken voor de bevoegde instanties.
 

Waarom is Certified Pick up een verplichting?

Certified Pick up is opgevat als een havendienst om een gecentraliseerd en gedigitaliseerd proces te creëren, waarbij efficiëntie, veiligheid en beveiliging voorop staan. De haveninfrastructuur is namelijk erkend als kritieke digitale infrastructuur. Om dit systeem sluitend te maken is het noodzakelijk dat elke betrokken partij is aangesloten. Het Havenbedrijf dient deze kritieke digitale infrastructuur te borgen en heeft er voor gekozen om haar verbonden onderneming Nxtport, aan te duiden als gemachtigde dienstverlener voor het mede uitbouwen van deze infrastructuur. Het juridische kader is opgenomen in de Havenpolitieverordening.
 

Wie moet er verbinding maken met Certified Pick up?

Alle logistieke partners - in België of in het buitenland - die betrokken zijn bij het afleverproces van containers in de haven van Antwerpen. Dit omvat onder meer maar niet exhaustief: rederijen, scheepsagenten, terminals, verladers, expediteurs, logistieke afhandelaars, transporteurs, binnenvaart- en spooroperatoren.
 

Voor welke goederen geldt de verplichting?

  • Iedere beladen container en iedere lege shippers owned container die per zeeschip op een terminal in de Haven wordt aangevoerd en vervolgens deze terminal per binnenschip, vrachtwagen, trein, of enig ander vervoersmiddel andere dan een zeeschip zal verlaten.
  • Iedere beladen container en iedere lege shippers owned container, die door een zeeschip gelost is in een andere zeehaven, naar een terminal in de haven van Antwerpen wordt gevoerd onder een Antwerp Bill of Lading of onder de controle van de organisator van het zeetransport en vervolgens deze terminal per binnenschip, vrachtwagen, trein of enig ander vervoersmiddel andere dan een zeeschip zal verlaten.
  • Iedere beladen container die per zeeschip op een terminal in de Haven wordt aangevoerd en vervolgens op deze terminal wordt uitgeladen.

 

Wat is de kost voor het gebruik van Certified Pick up?

Voor het gebruik van Certified Pick up moeten door de havengebruikers vergoedingen worden betaald. Deze vergoeding bestaat enerzijds uit een vaste vergoeding voor de API/EDI-connectie of het gebruik van de web interface, anderzijds een variabele vergoeding per verwerkte container die verdeeld wordt tussen de rederij, terminal en de eerste gemachtigde in het afhaalproces.
 

Hoe zal de implementatie van Certified Pick up verlopen?

De implementatie van Certified Pick up zal gefaseerd verlopen vanaf 1 januari 2021. In de eerste fase zal het Certified Pick up-platform er voor zorgen dat er transparantie is over de containerstatus, met als doel de operationele efficiëntie voor elke speler in de keten te verhogen. De verschillende containerstatussen, gerelateerd aan de afhaling van een container in de haven van Antwerpen, worden zichtbaar in de vorm van “groene lichten”. De ketenpartners krijgen dan zicht op de commerciële vrijgave, de douane-vrijgave en de terminal-vrijgave van de containers die ze behandelen. In ruil voor deze informatie dienen de ketenpartners op termijn relevante supply chain data toe te voegen, zoals bv. ingeschat moment van afhaling, modaliteit, … Het bestaande proces waarbij een pincode gebruikt wordt om een container af te halen zal in deze fase nog steeds behouden blijven zowel bij vooraanmelding als bij afhaling.

In de volgende fase zullen de verschillende ketenpartners geleidelijk aan overschakelen op een nieuwe manier van afhandelen, namelijk afhalen op basis van identiteit. Het huidige proces waarbij een pincode wordt gebruikt om een container af te halen zal worden afgebouwd en vervangen worden door een digitaal proces van release recht naar pick up recht en een gemachtigde afhaling op basis van identiteit.

 

Vanaf wanneer moet ik verbonden zijn met Certified Pick up?

Rederijen en terminals moeten tegen 1 januari 2021 geconnecteerd zijn met Certified Pick up om het platform te voorzien van de nodige data voor fase 1. Andere ketenpartners, zoals expediteurs en transporteurs, kunnen zich in deze fase vrijblijvend connecteren om zicht te krijgen op de verschillende container statussen. Vanaf fase 2 zal iedere ketenpartner verplicht aangesloten moeten worden.
 

Hoe kan ik verbinding maken met Certified Pick up?

U dient zich te registreren via C-point, het Port Community System van het Havenbedrijf en de vereiste stappen te volgen. U kan de nodige documentatie terugvinden via deze link: https://www.nxtport.com/cpu

Er zijn drie mogelijkheden om een verbinding te maken:

  1. Aansluiting via de Certified Pick up API.
  2. Invoer via de web-applicatie.
  3. Rederijen en terminals kunnen gebruik maken van huidige EDI-berichten voor het aanleveren van informatie.

 

Bestaat de mogelijkheid om via een derde partij te connecteren op Certified Pick up?

Het staat de container rederijen vrij om rechtstreeks te connecteren met Certified Pick up of via de applicatie van een derde partij aan te sluiten op Certified Pick up. Het volledige auditspoor en het genereren van de finale digitale sleutel zal echter enkel geleverd worden door de Certified Pick up applicatie. Het auditspoor moet door de applicatie van een derde partij worden aangeleverd aan Certified Pick up en de finale digitale sleutel moet door de gebruikers van de derde partij applicatie worden opgevraagd bij Certified Pick up.  De applicatie van de derde partij zal daarom altijd moeten koppelen aan Certified Pick up om het auditspoor dat Certified Pick up uitvoert, te kunnen verzekeren. 

Het gebruik van een derde applicatie mag geen afbreuk doen aan de veiligheid van Certified Pick up en van de Certified Pick up applicatie noch aan het genereren van de finale digitale sleutel en het auditspoor door de gemachtigde dienstverlener. 

Het gebruik van een derde applicatie doet in geen geval afbreuk aan de verplichtingen van de  betrokken partijen, die er moeten over waken dat alle noodzakelijke handelingen worden gesteld en dat ze rekening houdend met hun hoedanigheid en rol alle gegevens in het kader van Certified Pick up meedelen. 

Voor zo ver ons bekend is er één partij die een derde partij applicatie kan aanbieden die een connectie heeft met Certified Pick up, namelijk Secure Container Release van T-Mining.

 

Wat zijn de voordelen van Certified Pick up?

Aansluiting op het Certified Pick up-platform levert voor alle logistieke partners optimalisatievoordelen op. Vereenvoudiging van de administratieve processen, verbetering van de veiligheid en beveiliging van de medewerkers en vermindering van de doorlooptijd van importcontainers in de haven van Antwerpen.
 

Welke technologie gebruikt Certified Pick up om het proces veilig en efficiënt te laten verlopen?

Certified Pick up is gebouwd met Open Shift Kubernetes technologie in een Microsoft Azure Stack. De applicatie is onderhevig aan reguliere penetratie testen, security audits en constante veiligheidsmonitoring. NxtPort is ook ISO 27001 compliant wat betekent dat zij voldoen aan de strenge normeisen rondom informatiebeveiliging.
 

Wat gebeurt er met de data die aan Certified Pick up wordt aangeleverd?

NxtPort noch het Havenbedrijf zullen deze gegevens gebruiken voor andere andere doeleinden dan Certified Pick up. Zij zullen deze gegevens niet commercialiseren.

Het Havenbedrijf heeft het recht om de gegevens die worden gebruikt of gegenereerd in het kader van Certified Pick up en de daarmee samenhangende Certified Pick up-applicatie en diensten op geaggregeerde wijze te gebruiken met het oog op haar publieke taken en kan in dat kader rapporteringsverplichtingen opleggen aan de gemachtigde dienstverlener.