Concessietermijn

De duurtijd van een concessie in de haven van Antwerpen kan maximum 40 jaar voor maritieme activiteiten en 30 jaar voor dienstverlenende activiteiten bedragen. Langdurende contracten zorgen voor een duurzame verankering van de concessionaris en dus ook van de activiteiten/trafieken/werkgelegenheid in de haven. Bovendien waarborgen ze de kwaliteit van de opgerichte infrastructuur waardoor de competitiviteit van de haven van Antwerpen wordt vergroot.

Bij het bepalen van de concessietermijn wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds maritieme activiteiten op de kaai (kaaiconcessies) en anderzijds dienstverlenende activiteiten op het achterterrein.

Concessies op de kaai

De kaai is de zone begrepen tussen het water (de kaaimuur) en de eerste achter het water gelegen openbare weg, openbaar spoor of spoorbundel, achterliggende concessie van derden, achterliggende onder ISPS-voorwaarden geconcessioneerde weg of achterliggende eigen concessie met niet watergebonden concessiedoel.

Voor de kaaiconcessies worden er meerdere criteria in rekening gebracht: het type overslag, de ruimtebenutting, de intermodale mogelijkheden, de rendabiliteit, de mogelijkheid tot creatie van werkgelegenheid of andere toegevoegde waarde voor de haven.

Concessies op achterterreinen

Een achterterrein is een terrein dat achter de kaai gelegen is. Voor de concessies op achterterreinen is het investeringscriterium doorslaggevend. Het gaat hier om investeringen in onroerende goederen of kosten die rechtstreeks aanleiding geven tot nieuwe investeringen in onroerende goederen. De investeringen moeten een blijvende meerwaarden bieden aan het patrimonium.

De initiële concessietermijn wordt (voor de kaaiconcessies worden andere criteria mee in overweging genomen) verleend op voorwaarde dat het project zoals omschreven in de bijzondere voorwaarden ook effectief wordt gerealiseerd. De concessionaris dient de bewijsstukken daarvoor binnen een periode van 5 jaar op eigen initiatief voor te leggen aan het Havenbedrijf, zoniet wordt de initieel verleende concessietermijn verminderd of kan overwogen worden om de concessie te beëindigen.

Contact

Dienst Patrimoniumbeheer

T.: 
00 32 3 205 2292
Address: 

Havenbedrijf Antwerpen
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen