Disclaimer

Gegevensbescherming – Data Protection

Kennisgeving verwerking persoonsgegevens

 

Het Havenbedrijf Antwerpen hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dat zijn gegevens die toelaten om natuurlijke personen te identificeren. Van zodra het mogelijk is om een directe of indirecte link te leggen tussen één of meerdere gegevens en een natuurlijke persoon, spreekt men van persoonsgegevens. Persoonsgegevens die doorgegeven worden in het kader van deze kennisgeving zullen door het Havenbedrijf Antwerpen steeds beschermd worden conform de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming oftewel GDPR) en de nationale wetgeving ter uitvoering van deze Verordening.

 

Deze privacyverklaring werd opgemaakt om duidelijk te communiceren i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens.

 

1.Verantwoordelijke voor de verwerking

 

1.1.De verantwoordelijke voor deze verwerking is Havenbedrijf Antwerpen NV van publiek recht (HA), Zaha Hadidplein 1, 2030 Antwerpen, ondernemingsnummer 0248.399.380.

 

1.2.De Data Protection Officers van het HA kan men bereiken via dpo@portofantwerp.com

 

1.3.Het HA zal als verantwoordelijke voor de verwerking alle passende technische en organisatorische maatregelen nemen ter bescherming van persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies en iedere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens.

 

1.4.Het HA zal er verder op toezien dat persoonsgegevens verwerkt worden op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze; dat persoonsgegevens verzameld worden voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en dat deze vervolgens niet verder op een met die doeleinden onverenigbare wijze worden verwerkt; dat de persoonsgegevens toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de genoemde doeleinden; dat de persoonsgegevens juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd; dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan nodig voor de genoemde doeleinden. (Zie algemene principes artikel 5 GDPR)

 

1.5.Het HA garandeert dat er geen overdracht naar derde landen voor gegevensverwerking of -opslag plaatsvindt zonder de nodige maatregelen te nemen om te voldoen aan de beschermingsvereisten uit de Europese privacyregelgeving. 

 

2.De betrokkenen

 

2.1.In dit kader worden persoonsgegevens verwerkt van havengebruikers. 

 

3.De persoonsgegevens die worden verwerkt

 

3.1.Het HA verzamelt in dit geval volgende persoonsgegevens (naast de overige verplicht door te geven gegevens bij dergelijke aanmeldingen):

 

Zeevaart: bij de aanmelding door de scheepsagent 

Vooraanmelding:

  • -Bedrijf
  • -Telefoonnummer contactpersoon

Eerste ligplaatsaanvraag:

-Bemanning

-Contactpersoon

-Telefoonnummer contactpersoon

 

Opgave verhaal:

-Naam scheepsagent

-Scheepsnaam

 

Vertrek:

-Naam scheepsagent

 

In APICS worden volgende gegevens opgevraagd:

- Voor bemanningsleden van een zeeschip:

    o Naam
    o Rang
    o ID
    o Nationaliteit
    o Geboorteplaats
    o Geboortedatum

- Passagiers van een zeeschip: 

    o Naam

    o ID

    o Nationaliteit

    o Geboorteplaats

    o Geboortedatum 

    o Haven inschepen

    o Haven ontschepen

- Verstekelingen aan boord van een zeeschip: 

    o Naam

    o Omschrijving

    o ID

    o Nationaliteit

    o Geboorteplaats

    o Geboortedatum

    o Haven inschepen

-Zieken en overledenen: (geanonimiseerd)

    o Datum inschepen

    o Ziekte

    o Datum start symptomen

    o Status ziekte (nog ziek, genezen, dood)

    o Status zieke (geëvacueerd, aan boord)

    o Behandeling

    o Opmerking

-CSO (Company Security Officer):

    o Naam

    o Telefoon werk

    o E-mailadres werk

 

Binnenvaart: bij de aanmelding door de binnenschipper

Aan de sluizen:

- Contactgegevens binnenschip en binnenschipper

 

Camerabeelden

Uitgestrekt over het havengebied bevinden zich bewakings- en andere camera’s, op vaarwegen, kunstwerken en lokaal kritische punten. Deze camera’s worden indien nodig aangegeven met een pictogram zoals voorgeschreven in de Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's.

 

Radiogesprekken

Door schepen, brug- en sluiswachters, enzovoort wordt er gebruik gemaakt van VHF.

 

Radar en AIS

Iedereen die zich op het water binnen het havengebied bevindt, zal voorwerp uitmaken van radarbeelden en AIS.

 

Applicaties binnen de haven

Voor verschillende applicaties die binnen de haven worden gehanteerd, worden volgende persoonsgegevens verwerkt:

-Gegevens van afvalophalers en afvalverwerkers

-Bedrijfsgegevens

-Contactgegevens van klanten 

-Contactgegevens van de Port Facility Security Officer

 

3.2.Het HA verzamelt in bepaalde gevallen bijzondere categorieën van persoonsgegevens, nl. gezondheidsgegevens van passagiers of bemanningsleden, in het kader van de aanmelding in APICS. Het APICS-systeem bevat meer informatie over de wijze waarop deze persoonsgegevens verwerkt worden en op welke wettelijke rechtsgrond het HA zich daarvoor baseert.

 

4.Bron van de persoonsgegevens

 

4.1.Het HA verwerkt persoonsgegevens die zij van de betrokkene verkrijgt (binnenvaart) of die zij verkrijgt via de scheepsagent (zeevaart).

 

5.Doeleinden voor gegevensverwerking

 

5.1.De persoonsgegevens zullen verwerkt worden voor volgende doeleinden:

 

-Het begeleiden van de scheepvaart en het zorgen van een vlotte en veilige navigatie van het scheepvaartverkeer in de haven. 

-Het beveiligen van de haven in zijn geheel.

-De planning en afhandeling van vracht.

-Het monitoren van de interne haveninfrastructuur en -faciliteiten.

-Het behandelen van averijen.

-Het verschaffen van de nodige werktoelatingen.

-Het aanrekenen van vergoedingen voor het gebruik van de infrastructuur van de haven.

-Het aanrekenen van havenrechten, zoals zeevaartrechten, binnenvaartrechten en sleeprechten.

-Het opstellen van statistieken over de scheepvaart.

-Het vervullen van wettelijke verplichtingen i.v.m. de door binnenvarende schepen verplicht door te geven persoonsgegevens.

-Het optimaal plannen en afhandelen van de containerbinnenvaart in de haven van Antwerpen.

-Het behandelen van facturatie van verschillende klanten, leveranciers, aannemers, dienstverleners, en dergelijke.

-Het opvolgen en uitvoeren van overeenkomsten met externe partijen, alsook overheidsopdrachten.

-Het buurtinformatienetwerk.

 

5.2.De persoonsgegevens zullen in het kader van deze verwerking doorgegeven worden aan derden binnen de EU, namelijk aan de instanties waaraan het Havenbedrijf Antwerpen wettelijk verplicht is bepaalde informatie mede te delen, zoals de (Scheepvaart)politie, verschillende Federale Overheidsdiensten, crisismanagers, het Lokaal Comité voor Maritieme Beveiliging, enzovoort, maar ook aan enkele nautische ketenpartners die bepaalde informatie nodig hebben, zoals bijvoorbeeld loodsen. Tevens zullen bepaalde persoonsgegevens worden doorgegeven aan externe bedrijven die zorgen voor de technische ondersteuning van bepaalde applicaties. 

 

Het HA maakt met elke derde aan wie de persoonsgegevens doorgegeven worden de nodige afspraken en sluit met deze derden, indien nodig, een verwerkersovereenkomst. Het HA kiest enkel verwerkers die de nodige garanties bieden m.b.t. gegevensverwerking en -bescherming. 

 

6.Rechtsgrond voor de verwerking 

 

6.1.Voor deze verwerking van persoonsgegevens baseren wij ons op volgende rechtsgrond:

 

-De noodzaak ervan om een wettelijke verplichting na te komen die rust op het HA, namelijk de Gemeentelijke Havenpolitieverordening, het Havendecreet, wetgeving rond maritieme beveiliging, beveiliging van schepen en havenfaciliteiten (o.a. Verordening 725/2004 van 31 maart 2004 betreffende de verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten), tariefverordeningen, meldingsfaciliteiten voor binnenvarende schepen (Richtlijn 2010/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten), enzovoort.

 

De rechtsgrond wettelijke verplichting geldt voor alle hierboven opgesomde doeleinden, behalve de doeleinden op basis van een taak van algemeen belang, zoals hieronder opgelijst. 

 

-De taken van algemeen belang die het Havenbedrijf Antwerpen heeft om bepaalde taken in het kader van de havenexploitatie te kunnen vervullen. Dit geldt met name voor:

oHet buurtinformatienetwerk.

 

7.Bewaartermijn

 

7.1.Het HA zal de persoonsgegevens bewaren zolang dit nodig is voor het bereiken van de in artikel 4 genoemde doeleinden. Daarna zullen de persoonsgegevens verwijderd worden.

 

Voor meer informatie hieromtrent kan je steeds terecht bij dpo@portofantwerp.com

 

8.De rechten van de betrokkene

 

De personen wiens persoonsgegevens verwerkt worden, hebben steeds een aantal rechten. Deze rechten kunnen uitgeoefend worden door een e-mail te versturen (met bewijs van identiteit door een kopie van de voorkant van de identiteitskaart) naar dpo@portofantwerp.com. Het HA zal binnen één maand een antwoord formuleren. 

 

Zo heeft de persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkene):

 

8.1.te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens wanneer het HA zich baseert op gerechtvaardigde belangen of het algemeen belang. Hij dient hierbij de specifieke redenen te beargumenteren. Het HA zal vervolgens de verwerking staken tenzij zij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

8.2.het recht om van het HA uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens. Het HA zal bij het beantwoorden van dit verzoek ook de details van de verwerking meegeven. Het HA zal hem een kopie verzenden van de persoonsgegevens die worden verwerkt.

 

8.3.het recht om van het HA onverwijld rectificatie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Hij kan ook onvolledige persoonsgegevens laten vervolledigen. In sommige gevallen kan hij zijn persoonsgegevens zelf corrigeren of aanvullen, door toegang tot bijvoorbeeld een applicatie.

 

8.4.het recht van het HA zonder onredelijke vertraging wissing van de hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen. Het HA is verplicht de jou betreffende persoonsgegevens te wissen wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt, wanneer er niet langer een rechtsgrond is om je persoonsgegevens te verwerken, als je bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de werking, wanneer je persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn, wanneer de gegevens conform het Unierecht of het lidstatelijke recht gewist dienen te worden of als de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij. 

 

Wanneer het HA de persoonsgegevens openbaar gemaakt zou hebben en zij verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt zij redelijke maatregelen om andere verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene het HA heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen. 

 

Het HA kan bepaalde persoonsgegevens niet wissen, nl. wanneer de verwerking nodig is voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor het nakomen van een wettelijke verplichting of uitoefening van een taak van algemeen belang, om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid, m.o.o. archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Je zal hiervan na een vraag tot wissing op de hoogte worden gebracht, wanneer dat het geval is.

 

8.5.wanneer hij de juistheid van de persoonsgegevens betwist, wanneer de verwerking onrechtmatig is en hij zich verzet tegen wissing van de persoonsgegevens, wanneer het HA de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden maar de betrokkene ze nog nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of wanneer hij bezwaar gemaakt heeft tegen de verwerking – in afwachting van eventuele gerechtvaardigde gronden die het HA aanvoert of terwijl zij de juistheid van de gegevens nakijkt – het recht om beperking van de verwerking te verkrijgen. 

 

In zo’n geval worden persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt met de toestemming van de betrokkene of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europese Unie of voor een lidstaat. 

 

8.6.het recht de hem betreffende persoonsgegevens, die hij zelf aan het HA heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Dit kan wanneer de verwerking berust op toestemming of op een overeenkomst waarbij hij als betrokkene partij is, of wanneer de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

 

8.7.tenslotte ook steeds het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, namelijk de Gegevensbeschermingsautoriteit. 

 

COOKIE POLICY

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer of op het mobiel apparaat van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen, zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde 'session' cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde 'permanente' cookie).

Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze website is. 

U kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden, door uw browser zo in te stellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen en welke niet. De verwerkingsverantwoordelijken baseren zich bijgevolg op de rechtsgrond ‘toestemming’ om deze verwerking van persoonsgegevens uit te voeren. U kan deze toestemming ten allen tijde intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking ervan.

U heeft dus het recht om u op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van persoonsgegevens te verzetten. U hebt bovendien het recht op toegang tot uw gegevens, verbetering of wissing ervan. U hebt ook het recht deze verwerking van persoonsgegevens te beperken, alsmede het recht bezwaar te maken hiertegen of om uw persoonsgegevens over te dragen. U heeft tenslotte ook het recht klacht in te dienen bij de Privacycommissie omtrent deze verwerking van persoonsgegevens.

De verzamelde gegevens worden maximaal een jaar bijgehouden. Daarna worden alle gegevens gewist. 

Welke cookies worden er gebruikt?

1. Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om onze websites te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken.  Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken.

2. Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens uw voorkeur onthouden.

3. Performantie cookies

Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics. Met cookies wordt informatie verzameld over het gebruik dat bezoekers maken van onze website met de bedoeling de inhoud van onze website te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze website te vergroten. 

4. Third party cookies

De website bevat ook elementen van andere, derde partijen, zoals videodiensten, social-mediaknoppen of advertenties. 

Cookies weigeren

U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. U kunt dan echter niet van alle mogelijkheden van de site gebruikmaken. U kunt daarnaast aangeven of u al dan niet toestemming geeft dat de website tracking cookies plaatst en deze keuze te allen tijde wijzigen. U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.

Hoe u dit doet voor de meest gebruikte browsers: