Bouwen aan een duurzame haven


De Haven van Antwerpen is dé economische motor van België. We willen dat ook de volgende generaties kunnen genieten van de welvaart en de vele jobs die de haven creëert. Daarom bouwen we aan Europa’s meest duurzame haven, die economische, sociale en ecologische belangen met elkaar verzoent. We bouwen aan een thuishaven als hefboom voor een duurzame toekomst. Dat betekent dat we de haven op een duurzame manier doen groeien, in harmonie met de maatschappij en de omgeving waarin de haven opereert.

Om dit doel te bereiken, verleggen we continu onze grenzen met innovaties die onze haven groener maken, bereikbaar houden en koploper maken in een digitale wereld. Tegen 2030 willen we dat goederen op een duurzamere manier worden vervoerd, door bijvoorbeeld meer gebruik te maken van spoor, binnenvaart en pijpleidingen. Daarnaast willen we ook een transitie naar een circulaire en koolstofarme economie realiseren. Samen met onze partners pionieren we naar 2030.

In een razendsnel veranderende wereld willen wij een veilige thuishaven zijn en een hefboom voor iedereen die kansen ziet en uitdagingen wil aangaan

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp

SDG's

Duurzaamheid en de SDG’s of ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties vormen de toetssteen bij alles wat we doen. Ons duurzaamheidsbeleid en ons ondernemingsplan zijn opgebouwd rond vijf kern SDG’s: gezondheid & welzijn, werk & economische groei, innovatie, duurzame steden & gemeenschappen en klimaatactie. Ze vormen een leidraad voor de verdere ontwikkeling van de haven. Dat proberen we te bereiken via partnerschappen.

08
 

Het industriële en logistieke havenplatform van Antwerpen is de krachtigste economische motor van ons land. Het is één van de belangrijkste schakels in het handelsverkeer tussen Europa en de rest van de wereld. Eén op de zestien Vlamingen werkt in of voor de haven van Antwerpen en we hebben een impact op nog veel meer mensen. Daarom is 'duurzame groei' onze eerste prioriteit. We willen blijven groeien zodat we onze positie als wereldhaven én onze welvaart behouden, ook voor onze kinderen en kleinkinderen. Duurzaam groeien in harmonie met onze omgeving.

Meer lezen

In onze steeds complexere realiteit staat veiligheid hoog op onze prioriteitenlijst, zowel in het havengebied als online. Port of Antwerp zet zich in voor de veiligheid van niet alleen zijn eigen werknemers, maar van alle havenmedewerkers. We bereiden onze medewerkers voor op de jobs van de toekomst en we nemen initiatieven om hun gezondheid en welzijn te verhogen. We voeren een proactief beleid rond maritieme veiligheid met toezicht van op het water, op land en in de lucht, om de gezondheid en het welzijn van alle havenmedewerkers te verhogen.

Meer lezen

 
03
11
 

Al eeuwenlang zorgt de haven van Antwerpen voor welvaart en jobs in de omliggende steden en gemeentes. Port of Antwerp wil méér doen en betekenen. De haven en haar omgeving vormen samen een ecosysteem en we willen samen opportuniteiten creëren voor een duurzame toekomst. Daarom investeren we in mobiliteit, veiligheid en omgevingskwaliteit.

Meer lezen

Port of Antwerp wil een klimaatneutrale haven zijn in 2050. Daarom maken we de omschakeling naar een circulaire economie en investeren we in energietransitie. We zetten in op een duurzame industrie, logistiek en scheepvaart en dragen zorg voor onze omgeving en natuur. We werken samen met andere frontrunners aan ambitieuze projecten rond o.a. groene waterstof, CCUS en power-to-methanol. Met NextGen District creëren we een nieuwe hub voor circulaire economie.

Meer lezen

 
13
09
 

De haven is altijd een proeftuin en een plek van vernieuwing geweest. Door onderzoek en ontwikkeling kan de haven duurzaam innoveren en groeien. Daarvoor werken we samen met gespecialiseerde kenniscentra, geven we les aan toekomstige professionals, zetten we in op de allernieuwste technologieën, … Kortom, we geloven in innovatie als hefboom richting een duurzame toekomst voor havenindustrie, -economie en -omgeving.

Meer lezen

Onze hefboom

Als beheerder, operator en regulator zetten we de bakens uit voor een duurzame haven met onze 5 SDG’s hierboven als leidraad. We willen een stuwende kracht zijn door mensen, bedrijven en ideeën samen te brengen en zo ambitieuze initiatieven in een stroomversnelling te brengen. Deze uitdagingen en ambities kunnen we niet alleen realiseren. We geloven dat samenwerken de hefboom bij uitstek is om onze doelstellingen waar te maken. In onze rol van community builder gaan we in dialoog met en brengen we mensen, bedrijven binnen en buiten het platform, ngo’s en kennisinstellingen samen.

 
17

Onze vijf waarden

Onze waarden zijn het unieke DNA van onze organisatie. Vertrouwen en eenvoud vormen de basis. Onze passie is de motor. En door de waarden durf en verbinding gaan we vooruit.


Vertrouwen

Vertrouwen


Passie

Passie


Durf

Durf


Eenvoud

Eenvoud


Verbinding

Verbinding

Onze waarden weerspiegelen wie we zijn en hoe we de dingen doen. We willen onze toonaangevende rol als internationale wereldhaven blijven spelen, vandaag en in de toekomst. Maar als haven vervullen we ook een essentiële maatschappelijke rol. Door onze medewerkers uit te dagen om te durven, te experimenteren, uit fouten te leren en anderen uit te dagen, bouwen we aan het aanpassingsvermogen van onze hele organisatie. Zo maken we de omslag van een sterk operationele organisatie, naar een meer kennisgedreven organisatie en community builder.

We dragen onze waarden hoog in het vaandel. We zorgen ervoor dat onze haven en medewerkers weerbaar zijn voor veranderingen. We willen een hefboom zijn voor een duurzame toekomst. De eerste wereldhaven die mens, klimaat en economie verzoent. We willen de beste thuishaven zijn. Een haven van mensen en voor mensen.

Meer over onze waarden