Duurzame energievoorzieningen

Investeren in de Haven van Antwerpen betekent investeren in de toekomst van het Europese knooppunt van globale supply chains. De dienst Patrimoniumbeheer van het Havenbedrijf waakt erover dat concessionarissen hun projecten kostenefficiënt en duurzaam kunnen realiseren door ze te koppelen aan een doordacht en toekomstgericht energiebeleid.

De haven werkt aan een toekomstgericht energiebeleid met oog voor een duurzame economische ontwikkeling, een maximale energie-efficiëntie en een grote zorg voor het milieu. Om dit beleid om te zetten in concrete resultaten heeft het Havenbedrijf een tal aan initiatieven en projecten opgezet omtrent de leveringszekerheid van energie,
energiebesparing door middel van energiezuinigheidinvesteringen en innovatie, en het maximale benutting van hernieuwbare energie.

Leveringszekerheid van energie

De Antwerpse haven werkt beleidsmatig aan een project rond ‘leveringszekerheid van energie’. Hierbij wordt getracht om - via de Vlaamse wetgeving - een optimale vervlechting van concessie-activiteiten en decentrale stroomproductie te bekomen.

Energiebesparing door recuperatie van restwarmte

De Antwerpse haven is ’s werelds tweede grootste petro-chemiecluster. Dat betekent onder meer dat er enorme hoeveelheden warmte worden geproduceerd, verbruikt, maar ook geloosd wanneer restwarmte niet langer bruikbaar is in de industrie. Het Havenbedrijf wil de verliezen van de industriële restwarmte beperken via het opzetten van een collectief warmtebeheer waarbij restwarmte wordt geleverd aan andere warmtegebruikers. Daarbij worden de behoeften van zij die restwarmte moeten weg koelen en zij die laagwaardige warmte nodig hebben, op elkaar afgestemd. Verschillende concepten voor de valorisatie van industriële restwarmte worden onderzocht in samenwerking met de industrie, de overheid en andere maatschappelijke actoren.

Hernieuwbare energie

Biomassacentrale

De haven wil in het kader van zijn energiebeleid de focus leggen op een maximale benutting van hernieuwbare energie. Onlangs hebben het Havenbedrijf en de internationale chemiegroep Solvay een intentieverklaring ondertekend om de haalbaarheid van een elektriciteitscentrale op biomassa op de site van Solvay te onderzoeken. De centrale zal een capaciteit van 200 tot 400 MW hebben, waarmee een belangrijke bijdrage zou worden geleverd aan de overschakeling van industriële havenactiviteiten op hernieuwbare bronnen. Biomassa wint aan belang als energiebron. De verbranding ervan is immers een nagenoeg CO²-neutraal proces.

Windmolenpark op Linkeroever

De raden van bestuur van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en van de Maatschappij Linkerscheldeoever hebben Groene Haven Antwerpen gekozen als partner voor de ontwikkeling van het geplande windmolenpark op Linkeroever. Deze combinatie zal voor de daadwerkelijke ontwikkeling instaan. Het nieuwe windmolenpark heeft het potentieel om het grootste on shore park in België te worden en daarmee elektriciteit te leveren voor naar schatting 100.000 gezinnen. Verwacht wordt dat in 2013 gestart zal worden met de bouw van de eerste windmolens.

Op Rechteroever werd eerder al de aanzet voor de uitbouw van een windmolenpark gegeven. Hier werd in 2010 verder voorbereidend werk rond vergunningsdossiers uitgevoerd. Ook hier hoopt het Havenbedrijf op een significante toename van het aantal turbines in de periode 2011-2012.

Zonnepanelen

Het inzetten van zonne-energie sluit volledig aan bij het energiebeleid van de haven waarin - naast wind en biomassa - ook andere duurzame energie-opties in het havengebied worden opgezet. In dit kader werd het toelatingsbeleid voor zonnepanelen in het havengebied sinds begin 2011 aanzienlijk versoepeld: concessionarissen op de rechteroever mogen nu zonnepanelen met een vermogen tot 5 MW per installatie plaatsen.

Contact

Dienst Patrimoniumbeheer

T.: 
00 32 3 205 2292
Address: 

Havenbedrijf Antwerpen
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen