Europese projecten

Clean Inland Shipping (Clinsh) - Tidal River Development project - Clean North Sea Shipping (CNSS) - LNG Masterplan voor Rijn, Main, Donau - CO2 CH4 als dragers voor regionale ontwikkeling

Huidige projecten

Clean Inland Shipping


Het Havenbedrijf Antwerpen startte in 2016 met CLean INland Shipping (Clinsh). Samen met verschillende partners uit België, Nederland, Duitsland en Engeland werken we aan een schonere binnenvaart. Havens, universiteiten en brancheorganisaties werken samen en dragen financieel bij aan maatregelen die uitstoot terugdringen. Het effect wordt gemonitord op 30 schepen. Zo creëeren we data die kan dienen voor lokaal, regionaal, nationaal en internationaal beleid. 

De binnenvaartsector overstijgt het nationale domein. Daarom is Europese samenwerking voor de financiering van de transitie in de binnenvaartsector en inzet van Europese middelen noodzakelijk. 

Meer info op de website

Van 28 februari tot en met 24 april 2017, 12.00 uur kunnen binnenvaartschippers die willen investeren in de verduurzaming van hun schip en van de binnenvaartsector, zich inschrijven voor een Europese aanbesteding. Meer info over de oproep op de website van Clinsh

Vragen? Mail naar Luc Van Espen of Pieter Vandermeeren

 

 

Afgelopen projecten 

Tidal River Development project


Binnen het Europese TiDE-project (wat staat voor “Tidal River Development”) stonden de getijdenrivieren (of estuaria) Schelde (NL/B), Weser (D), Elbe (D) en Humber (GB) centraal. Deze Noordzee-estuaria worden gekenmerkt door een groot verschil tussen hoog en laag tij, sterke getijdoordringing, hoge sedimenttransporten en zijn tegelijkertijd van groot economisch en maatschappelijk belang.  Het zijn onder meer belangrijke vaarroutes voor schepen naar grote, inlands gelegen havens. Tevens zijn de estuaria door Europa beschermd als NATURA 2000-gebieden.

Havens, bevoegde overheden en kennisinstellingen van deze Noordzee-estuaria werkten bijna 4 jaar samen (2009-2013) aan een ‘geïntegreerd’ beheer van dergelijke getijdenrivieren, dat rekening houdt met de verschillende functies van de estuaria en deze wil verzoenen met veiligheid tegen overstroming en de ecologische waarde ervan.

Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en de 9 andere partners wisselden kennis en ervaringen uit  en analyseerden deze gezamenlijk wat heeft geleid tot verschillende instrumenten en strategieën ter ondersteuning van het beheer van getijdenrivieren. De verworven kennis werd gedeeld met stakeholders op een regionaal, nationaal en internationaal niveau. Wie de resultaten van TiDe wil ontdekken, kan dit doen via de “TiDE-toolbox” http://www.tide-toolbox.eu/. 

TiDE werd voor de helft gefinancierd door het INTERREG IVB North Sea Programme; de andere helft door de partners zelf.

Meer info op de website.

Vragen? Mail naar Els Van Duyse 

 

  

Clean North Sea Shipping (CNSS)

BCNSS streefde er naar om het milieu en de gezondheid van de burgers te verbeteren door de luchtverontreiniging, veroorzaakt door de scheepvaart binnen de Noordzee(havens), te beperken. 

Verder heeft CNSS kennis gedeeld en bewustzijn voor de problematiek gecreeërd om zodoende stakeholders als regionale, nationale, internationale overheden, havens, rederijen e.a. te overtuigen om actie te ondernemen.

Het project liep van 2010 tot maart 2014, waarbij het voorziene budget 4,3 miljoen euro bedroeg. Daarna heeft nog een disseminatieproject gelopen, CNSS Improved Dissemination and Impact, en dat van juni 2014 tot en met juni 2015.

Meer info op de website 

Vragen? Mail naar Luc Van Espen

 

 

 

LNG Masterplan voor Rijn, Main, Donau

Het LNG Masterplan streeft ernaar om het gebruik van LNG als brandstof en als cargo in de binnenvaart te stimuleren. Om dit te bewerkstelligen werden er enerzijds diverse pilootprojecten op touw gezet en werd het voorbereidende (studie)werk gedaan om een LNG-bunkerstation voor de binnenvaart in de Antwerpse haven te realiseren. Anderzijds werden studies uitgevoerd naar onder andere marktevolutie en veiligheidsaspecten, die ook concreet hebben bijgedragen tot de creatie van een geharmoniseerd Europees regelgevend kader voor het gebruik van LNG in de binnenvaart. 

Daarnaast werden niet alleen technische concepten uitgewerkt voor nieuwe en oude schepen om op LNG te varen en/of te vervoeren, maar werden ook een heel aantal opportuniteiten en knelpunten geïdentificeerd, die aangepakt moeten worden om van LNG in de binnenvaart een succes te maken. Dit leidde tot een allesomvattende strategie met een gedetailleerde roadmap voor de implementatie van LNG, die in lijn ligt met het Europese beleidskader inzake transport-, energie- en milieuwetgeving.

Door gebruik te maken van LNG kan de binnenvaart op een competitieve en duurzame manier vergroenen. Bovendien biedt de ontwikkeling van LNG interessante opportuniteiten voor de binnenvaart, die het best geplaatst is om LNG op een kosteneffectieve wijze van de zeehavens naar de binnenhavens te brengen, van waaruit de distributie naar de eindklant in het hinterland kan gebeuren. 

 Meer info op de website

Vragen? Mail naar Pieter Vandermeeren

 

 

CO2 CH4 als dragers voor regionale ontwikkeling

Dit Vlaams/Nederlands Interreg project beoogt inzicht te geven in de mogelijkheden van CO2-zuivering, het aanbod van CO2 en de toepassingen in de glastuinbouw, carbonatatie, “Enhanced Oil Recovery” en power-to-gas.

Binnen dit project werd een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage) infrastructuur in de haven van Antwerpen. De geschiktheid van bronnen voor CO2 afvang en de verschillende scenario’s voor kosten van transportinfrastructuur, dragen bij tot te volgen strategie inzake de uitrol ervan in de haven van Antwerpen.

Meer info op de website 

Vragen? Mail naar Karen Callebaut