Extra containercapaciteit

Extra containercapaciteit Antwerpen (ECA) gaat verder dan de bouw van een dok of de uitbreiding van de haven. Met ECA kiest Port of Antwerp voor duurzame ontwikkeling en efficiënt gebruik van de beschikbare ruimte. Zo garanderen we als wereldhaven de bevoorrading van ons land en de welvaart van huidige en toekomstige generaties.

Waarom extra containercapaciteit in de haven van Antwerpen?

 

De haven van Antwerpen is de belangrijkste economische motor van België. Containertrafiek speelt daarin een hoofdrol. Jaarlijks groeit het marktaandeel van containertrafiek in Antwerpen. In de containersector leveren containers nog steeds heel wat extra jobs op.

Prof. Dr. Elvira Haezendonck legt uit waarom extra containercapaciteit in de haven van Antwerpen een noodzaak is.

 

Het groeiende gebruik van containers voor goederentransport zal zich alleen maar doorzetten. Bovendien had een schip in 2005 een gemiddelde capaciteit van 10.000 TEU. Vandaag ontvangen we wekelijks schepen van meer dan 20.000 TEU.

 

Voldoende containercapaciteit voor een vlotte bevoorrading

De haven is een onmisbare schakel in de bevoorrading van België en een groot deel van Europa. Ook voor de Europese export is onze haven een grote troef. Zonder extra containercapaciteit dreigt de haven haar positie als wereldhaven in de toekomst te verliezen. Om onze concurrentiepositie te behouden investeren we in meer en betere capaciteit.

 

 

Extra capaciteit is noodzakelijk om het vertrouwen van huidige en toekomstige investeerders te winnen en te voorkomen dat waardevolle activiteiten wegvloeien naar het buitenland. Met ECA verzekeren we duurzame groei en de welvaart van huidige en toekomstige generaties.

Duurzame uitbreiding in de haven

 

Deze uitbreiding van de containercapaciteit waarborgt een evenwichtige en duurzame groei, met oog voor mens en milieu, klimaat, omgeving, industrie en economie. Port of Antwerp zet zich voluit achter de Europese en Vlaamse klimaatambities en streeft ernaar om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn.

 

Hanne Talboom, projectmedewerker ECA, vertelt waarom Port of Antwerp werk maakt van extra containercapaciteit.

Vergroening van de containertrafiek

Port of Antwerp vervult een pioniersrol in de vergroening van de containertrafiek. We investeren in de elektrificatie van terminals (bijv. walstroom), emissiebeperkingen en zetten in op een modal shift.

 

Gemeerde schepen gebruiken hulpmotoren om stroom op te wekken. Die staan in voor een groot aandeel in de totale uitstoot stikstofoxiden (NOx) in de haven. Port of Antwerp streeft tegen 2050 naar een nuluitstoot van NOx door lig-emissies van schepen in het ganse havengebied.

 

Dit realiseren we door walstroom of andere emissieverlagende technologieën als standaard uitrusting op de ECA terminals te voorzien en ook op bestaande terminals uit te rollen. Bovendien zijn de nieuwe Ecaterminals zo goed als emissievrij. Als pionier willen we een voorbeeld zijn voor andere havens om ook hen aan te zetten tot een efficiëntere en groenere containertrafiek.

Containervervoer slim aanpakken

Als logistiek kruispunt in Europa krijgt Antwerpen te maken met heel wat doorgaand goederenvervoer dat niet gelinkt is aan de haven.

 

Dankzij ECA organiseren we het lokale goederenvervoer zodat we de modal split realiseren.

 

We gaan voor meer vervoer van containers via spoor en binnenscheepvaart. Daarnaast stimuleert Port of Antwerp nachttransport van vrachtwagens. Door containers ’s nachts te vervoeren, ontlasten we het Antwerpse wegennet en pakken we sluipverkeer aan. Tenslotte gaan we voor een reductie van emissies van vrachtwagens door in te zetten op elektrificatie en waterstofprojecten. Zo start in 2021 een proefproject voor nachtvervoer en elektrisch vervoer.

Uitbreiden in harmonie met de omgeving

Verdere groei brengt een grote verantwoordelijkheid tegenover de omgeving met zich mee. We zijn ons bewust van de impact die onze activiteiten hebben op de ruime omgeving, zowel aan beide kanten van de Schelde als in de rest van Vlaanderen. Die impact is overwegend positief, maar soms ook hinderlijk. Daarom hechten we veel belang aan een open en transparante communicatie. We gaan in dialoog met de betrokken partijen om tot oplossingen te komen, die we vervolgens omzetten in concrete projecten.

 

We pakken geluidsoverlast aan door geluidsbuffers te installeren. Met de aanleg en het onderhoud van natuurgebieden en fietspaden verhogen we de leefbaarheid voor onze directe omgeving.

 

Verder zetten we in op een harmonieus samenspel tussen de natuur, de landbouw en de haven in het Grenspark Groot Saeftinghe.

Grenspark Groot Saeftinghe

 

Hoe creëren we extra containercapaciteit?

 

In de zoektocht naar de meest geschikte locatie voor extra containercapaciteit in de haven van Antwerpen zijn verschillende alternatieven onderzocht. De Vlaamse regering heeft de locatie en het ontwerp van het voorkeursbesluit goedgekeurd. Deze beslissing is het resultaat van overleg met alle betrokken stakeholders.

 

Extra containercapaciteit in de haven van antwerpen

 

De extra capaciteit komt er niet enkel door de uitbreiding dankzij een nieuw getijdendok, maar ook door de ontwikkeling van gronden binnen het bestaande havengebied. Op deze manier maken we optimaal gebruik van de bestaande en toekomstige ruimte. ECA zorgt ervoor dat Port of Antwerp over een extra containercapaciteit van 7,2 miljoen TEU zal beschikken:

 

Door de optimalisatie van bestaande dokken komt er binnen de haven plaats voor 3,5 miljoen TEU extra containers, dankzij:

 

  • Een nieuw insteekdok ten noorden van de Zandvlietsluis, naast de Noordzeeterminal (0,9 miljoen TEU)
  • De uitbouw langs het Waaslandkanaal, ten westen van de Kieldrechtsluis (1,7 miljoen TEU)
  • De uitbouw langs het Waaslandkanaal, ten oosten van de Kieldrechtsluis (0,9 miljoen TEU).

 

Daarnaast komt er een nieuw getijdendok. Er zal slechts aan één zijde van dit dok een containerterminal komen en aan de andere zijde een logistieke zone. Met dit nieuwe dok verhogen we de containercapaciteit met 3,7 miljoen TEU containers.

Wanneer is er extra containercapaciteit?

 


 

Raadpleging

 

TUSSENNOTA VOOR CONTAINERCLUSTER LINKERSCHELDEOEVER ALS ONDERDEEL VAN HET COMPLEX PROJECT ‘REALISATIE VAN EXTRA CONTAINERBEHANDELINGSCAPACITEIT IN HET HAVENGEBIED ANTWERPEN (ECA)’

Van 5 mei tot en met 4 juni 2021

 

Complex project ‘Realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen’ (ECA)

 

Bevoegde overheid: Havenbedrijf Antwerpen (trekker), Vlaamse overheid – Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Maatschappij Linkerscheldeoever

 

Doelstelling: Op 31 januari 2020 stelde de Vlaamse Regering het voorkeursbesluit ECA definitief vast. Hiermee wil de Vlaamse Regering extra mogelijkheden voor containerbehandeling voorzien.

 

Deze publieke raadpleging heeft betrekking op een Tussennota voor de Containercluster Linkerscheldeoever. Deze Tussennota brengt elementen aan die nog niet waren opgenomen in de projectonderzoeksnota’s van Containercluster Linkerscheldeoever en Westelijke Ontsluiting Waaslandhaven maar die het gevolg zijn van inspraak en adviezen.

 

In deze Tussennota komen volgende elementen aan bod:

 

  • Voorstelling van een derde inrichtingsalternatief voor het Tweede Getijdendok binnen de ruimtelijke en conceptuele grenzen vastgelegd in het voorkeursbesluit ECA.
  • Onderzoek hoe de effecten van een toenemende containerafhandeling na 2030 kunnen passen binnen de Vlaamse beleidsdoelstellingen inzake klimaat, milieu en mobiliteit.
  • Mogelijke locatievarianten voor de spoorbundel.

 

Grondgebied: gemeenten Beveren en Zwijndrecht.

 

Waar kan u de Tussennota voor Containercluster Linkerscheldeoever inkijken?

 

U kan de Tussennota raadplegen op de website cpeca.be of na afspraak tijdens de openingsuren van de diensten op volgende adressen:

 

Dienst Stedenbouw
Gemeentehuis Gravenplein 8
9120 Beveren
(afspraak via tel: 03 750 15 11)

 

Dienst Leefomgeving
Gemeentehuis Binnenplein 1
2070 Zwijndrecht
(afspraak via tel. 0800 99 604)

 

Havenbedrijf Antwerpen
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen
(afspraak via eca@portofantwerp.com)

 

Departement MOW
afdeling Maritieme Toegang
Thonetlaan 102
2050 Antwerpen

 

De raadpleging loopt van 5 mei tot en met 4 juni 2021.

 

Hoe reageren tijdens de publieke raadpleging?

 

Opmerkingen kan u tot uiterlijk 4 juni 2021 indienen op een van bovenstaande adressen of via info@cpeca.be.

 

Meer informatie

 

Wil je meer weten over het complex project ECA? Ga naar de website van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Vragen over de haven kan je altijd stellen via info@portofantwerp.com.