Extra containercapaciteit

Extra containercapaciteit Antwerpen (ECA) gaat verder dan de bouw van een dok of de uitbreiding van de haven. Met ECA kiest Port of Antwerp voor duurzame ontwikkeling en efficiënt gebruik van de beschikbare ruimte. Zo garanderen we als wereldhaven de bevoorrading van ons land en de welvaart van huidige en toekomstige generaties. Daarnaast versnellen we de vergroening van de volledige containersector

Waarom extra containercapaciteit in de haven van Antwerpen?

 

De haven van Antwerpen is de belangrijkste economische motor van België. Containertrafiek speelt daarin een hoofdrol: containers houden onze maatschappij en economie draaiende. Ze voorzien in onze bevoorrading, laten onze bedrijven floreren en verspreiden onze Belgische producten op internationale markten. Jaar na jaar blijft het marktaandeel van  containertrafiek in Antwerpen groeien. 
 

Prof. Dr. Elvira Haezendonck legt uit waarom extra containercapaciteit in de haven van Antwerpen een noodzaak is.

 

Het groeiende gebruik van containers voor goederentransport zal zich alleen maar doorzetten. Bovendien had een schip in 2005 een gemiddelde capaciteit van 10.000 TEU. Vandaag ontvangen we wekelijks schepen van meer dan  20.000 TEU. Om dit soort schepen te blijven ontvangen, hebben we nood aan performante infrastructuur.

 

De infrastructuur van de toekomst verzekert onze groei als wereldhaven

 

De haven is een onmisbare schakel in de bevoorrading van België en een groot deel van Europa. Ook voor de Europese export is onze haven een grote troef. Duurzame groei is essentieel om onze positie als knooppunt in een wereldwijd netwerk te verzekeren. Om onze concurrentiepositie te behouden investeren we in meer en betere capaciteit.

 

Extra capaciteit is noodzakelijk om het vertrouwen van huidige en toekomstige investeerders te winnen en lokale bedrijvigheid te verankeren. Met ECA verzekeren we duurzame groei en de welvaart van huidige en toekomstige generaties.

 
 

Duurzame groei die economie, mens en klimaat verzoent

 

Met ECA bouwen we aan de infrastructuur van de toekomst, onder meer dankzij een klimaatbestendige en hyperefficiënte terminal. Via onderzoek en participatie zetten we in op een slimmer project dat een balans vindt tussen de economische noden en de bezorgdheden van de omgeving.
 
Duurzaamheid is de toetssteen bij alles wat we doen: om onze ambitieuze doelstellingen waar te maken, hebben we verantwoorde groei nodig. Port of Antwerp zet zich voluit achter de Europese en Vlaamse klimaatambities en streeft ernaar om  tegen 2050 klimaatneutraal te zijn.

 

Hanne Talboom, projectmedewerker ECA, vertelt waarom Port of Antwerp werk maakt van extra containercapaciteit.

 

Vergroening van de containertrafiek

 

Port of Antwerp vervult een pioniersrol in de vergroening van de containertrafiek. Door te investeren in de elektrificatie van terminals (bijv. walstroom), emissiebeperkingen en in te zetten op een modal shift, versnellen we de verduurzaming van scheepvaart en logistiek.
 

Gemeerde schepen gebruiken hulpmotoren om stroom op te wekken. Die staan in voor een groot aandeel in de totale uitstoot stikstofoxiden (NOx) in de haven. Port of Antwerp streeft tegen 2050 naar een nuluitstoot van NOx door lig-emissies van schepen in het ganse havengebied.

 

Dit realiseren we door walstroom of andere emissieverlagende technologieën als standaard uitrusting op de ECA terminals te voorzien en ook op bestaande terminals uit te rollen. Bovendien zijn de nieuwe terminals zo goed als emissievrij. Als pionier willen we een voorbeeld zijn voor andere havens om ook hen aan te zetten tot een efficiëntere en groenere containertrafiek.
 

Containervervoer slim aanpakken

Als logistiek kruispunt in Europa krijgt Antwerpen te maken met heel wat doorgaand goederenvervoer dat niet gelinkt is aan de haven. Dankzij ECA organiseren we het lokale goederenvervoer zodat we de modal split realiseren.

 
We gaan voor meer vervoer van containers via spoor en binnenscheepvaart. Daarnaast stimuleert Port of Antwerp nachttransport van vrachtwagens. Door containers ’s nachts te vervoeren, ontlasten we het Antwerpse wegennet en pakken we sluipverkeer aan. 

Tenslotte gaan we voor een reductie van emissies van vrachtwagens door in te zetten op elektrificatie en waterstofprojecten. Zo startte in 2021 een proefproject voor nachtvervoer en elektrisch vervoer.

 

Groeien in harmonie met de omgeving

 

De essentiële groei van onze haven vereist oplossingen om de hinder te beperken. We zijn ons bewust van de impact die onze activiteiten hebben op de ruime omgeving - gunstig, maar soms ook hinderlijk -  aan beide kanten van de Schelde en in de rest van Vlaanderen. We gaan in dialoog en communiceren transparant. Zo zetten we de bezorgdheden van de buurt om in concrete verbeterprojecten.

We pakken geluidsoverlast aan door geluidsbuffers te installeren. Met de aanleg en het onderhoud van natuurgebieden en fietspaden verhogen we de leefbaarheid voor onze directe omgeving.

 

Verder zetten we in op een harmonieus samenspel tussen de natuur, de landbouw en de haven in het Grenspark Groot Saeftinghe.

Grenspark Groot Saeftinghe

 

Hoe creëren we extra containercapaciteit?

 

In de zoektocht naar de meest geschikte locatie voor extra containercapaciteit in de haven van Antwerpen zijn verschillende alternatieven onderzocht. De Vlaamse regering heeft de locatie en het ontwerp van het voorkeursbesluit goedgekeurd. Deze beslissing is het resultaat van overleg met alle betrokken stakeholders.

 

Extra containercapaciteit in de haven van antwerpen

 

De extra capaciteit komt er niet enkel door de uitbreiding dankzij een nieuw getijdendok, maar ook door de ontwikkeling van gronden binnen het bestaande havengebied. Op deze manier maken we optimaal gebruik van de bestaande en toekomstige ruimte. ECA zorgt ervoor dat Port of Antwerp over een extra containercapaciteit van 7,2 miljoen TEU zal beschikken.

 

Door de optimalisatie van bestaande dokken komt er binnen de haven plaats voor 3,5 miljoen TEU extra containers, dankzij:

 

  • Een nieuw insteekdok ten noorden van de Zandvlietsluis, naast de Noordzeeterminal (0,9 miljoen TEU)
  • De uitbouw langs het Waaslandkanaal, ten westen van de Kieldrechtsluis (1,7 miljoen TEU)
  • De uitbouw langs het Waaslandkanaal, ten oosten van de Kieldrechtsluis (0,9 miljoen TEU).

 

Daarnaast komt er een nieuw getijdendok. Met dit nieuwe dok verhogen we de containercapaciteit  3,7 miljoen TEU containers.

 

 

Wanneer is er extra containercapaciteit?


 

 

Meer informatie en procesverloop

 

Wil je meer weten over het complex project ECA? Ga naar de website van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.
 

Voor meer informatie over het procesverloop, inspraakprocedures en het raadplegen van nota’s, verslagen en rapporten kan u terecht op www.cpeca.be.

 
Vragen over de haven kan je altijd stellen via info@portofantwerp.com.