Gebiedsbeheer / havenbreed duurzaamheidsbeleid

Voor investeerders en bedrijven worden perspectieven op groei en ontwikkeling gecreëerd door ervoor te zorgen dat huidige en toekomstige milieukwaliteitsnormen gerespecteerd worden in het havengebied en milieuproblemen te voorkomen of structureel op te lossen.

De overheid heeft  de verdere ontwikkeling van de haven gekoppeld aan een zogenaamd flankerend beleid. Dit is een pakket van maatregelen dat er moet voor zorgen dat bestaande overlast wordt beperkt en dat overlast als gevolg van de havenontwikkeling wordt vermeden.

Om ook in de toekomst vergunningen te kunnen krijgen voor nieuwe projecten en om ook nieuwe investeringen door bedrijven in de haven maximale kansen te geven, zorgen we ervoor dat doelstellingen met betrekking tot natuur gehaald worden, kwaliteitsnormen rond lucht en water nageleefd worden,  hinder zoveel als mogelijk beperkt wordt (geluid, geur, stof, licht,…), een klimaatbeleid ontwikkeld wordt en bedrijventerreinen op een duurzame manier vorm krijgen en een meerwaarde bieden voor de bedrijven die er zich vestigen.

Voor ondernemers wordt gewerkt aan een kader dat rechtszekerheid biedt. Een reglement op tweedehandsvoertuigen zorgde bijvoorbeeld voor een level playing field van waaruit handel in tweedehandsvoertuigen verder op een duurzame manier kan ontwikkeld worden.

Voor omwonden, klanten en werknemers in de haven wordt gewerkt aan een schone haven, waar geen plaats is voor sluikstorten en zwerfvuil en waar beeld en belevingskwaliteit hoog in het vaandel gedragen wordt.  

Verder wordt werk gemaakt van een duurzaam beheer van bodem en onderwaterbodem. Daarbij wordt het historisch passief op BATNEEC basis beheerd en nieuwe verontreiniging wordt zoveel als mogelijk voorkomen zodat kosten van sanering niet langer op de (haven)gemeenschap afgewenteld worden, maar gedragen worden door de vervuiler.

Voor de verladers positioneert de haven zich als een duurzame schakel in een duurzame logistieke keten.  Door haar locatie in het hinterland heeft de haven een natuurlijk voordeel,  dat we proberen te versterken door initiatieven die de logistieke keten in al haar aspecten verder verduurzaamt.

Aan dit alles ligt een goede kennis van de milieutoestand en van oorzaak-effect relaties aan de basis, kennis die ervoor zorgt dat maatregelen op een verstandige manier kunnen uitgewerkt worden en dat beleidsdiscussies op een rationele manier kunnen gevoerd worden.