Privacyverklaring: Werken, operaties, evenementen in de haven

Kennisgeving verwerking persoonsgegevens

Het Havenbedrijf Antwerpen hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dat zijn gegevens die ons toelaten om jou als natuurlijke persoon te identificeren. Van zodra het mogelijk is om een directe of indirecte link te leggen tussen één of meerdere gegevens en een natuurlijke persoon, spreekt men van persoonsgegevens. Jouw persoonsgegevens zullen door ons steeds beschermd worden conform de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming oftewel GDPR) en de nationale wetgeving ter uitvoering van deze Verordening.

 

Deze privacyverklaring werd opgemaakt om duidelijk te communiceren i.v.m. de verwerking van jouw persoonsgegevens.

 

1. Verantwoordelijke voor de verwerking

 

1.1. De verantwoordelijke voor deze verwerking is Havenbedrijf Antwerpen NV van publiek recht (HA), Zaha Hadidplein 1, 2030 Antwerpen, ondernemingsnummer 0248.399.380.

 

1.2. De Data Protection Officers van het HA kan je bereiken via dpo@portofantwerp.com.

 

1.3. Het HA zal als verantwoordelijke voor de verwerking alle passende technische en organisatorische maatregelen nemen ter bescherming van persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies en iedere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens.

 

1.4. Het HA zal er verder op toezien dat persoonsgegevens verwerkt worden op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze; dat persoonsgegevens verzameld worden voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en dat deze vervolgens niet verder op een met die doeleinden onverenigbare wijze worden verwerkt; dat de persoonsgegevens toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de genoemde doeleinden; dat de persoonsgegevens juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd; dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan nodig voor de genoemde doeleinden. (Zie algemene principes artikel 5 GDPR)

 

1.5. Het HA garandeert dat er geen overdracht naar derde landen voor gegevensverwerking of -opslag plaatsvindt zonder de nodige maatregelen te nemen om te voldoen aan de beschermingsvereisten uit de Europese privacyregelgeving.

 

2. De betrokkenen

 

-         Uitvoerders en opdrachtgevers van werken op een terrein van het HA waar een (voor)aanmelding is vereist

-         Uitvoerders en opdrachtgevers van werken waarvoor een nautische toelating is vereist van het HA

-         Uitvoerders en opdrachtgevers van werken, operaties en evenementen in het havengebied, met impact op de scheepvaart

 

 3. De persoonsgegevens die worden verwerkt

 

3.1. Het HA verzamelt in dit geval volgende persoonsgegevens:

 

-         Bedrijfsnaam

-         Naam

-         E-mailadres

-         Telefoonnummer of GSM nummer

 

3.2. Het HA verzamelt in geen geval bijzondere categorieën van persoonsgegevens, zoals gegevens over ras, politieke opvattingen, gezondheid, godsdienstige en andere geloofsovertuigingen, seksuele geaardheid, en dergelijke.

 

4. Bron van de persoonsgegevens

 

4.1. Het HA verwerkt naast de persoonsgegevens die zij rechtstreeks van jou verkrijgt, ook persoonsgegevens die afkomstig zijn van een andere bron, namelijk

 

-         Voor uitvoerders en opdrachtgevers van werken waarvoor een nautische toelating is vereist van het HA: van de persoon die de nautische toelating heeft aangevraagd bij het HA

-         Voor uitvoerders en opdrachtgevers van werken op een terrein van het HA waar een (voor)aanmelding is vereist: van de persoon die de vooraanmelding heeft aangemaakt

-         Voor uitvoerders van werken, operaties en evenementen in het havengebied met impact op de scheepvaart: van de opdrachtgever

 

5. Doeleinden voor gegevensverwerking

 

5.1. De persoonsgegevens zullen verwerkt worden voor volgende doeleinden:

 

-         Uitvoerders en opdrachtgevers van werken waarvoor een nautische toelating is vereist van het HA:

  • Bedrijfsnaam, Naam en E-mailadres: door het HA om de persoon toelichting te vragen over de geplande werken en om de beslissing over de nautische toelating te communiceren
  • Bedrijfsnaam, Naam en Telefoonnummer:
    • Door het HA om de havengebruikers via nautische berichten op de hoogte te brengen van werken, operaties of evenementen in de haven met impact op het scheepvaartverkeer en hen de mogelijkheid te bieden om rechtstreeks contact op te nemen met de opdrachtgever en uitvoerder
    • Door het HA om de persoon te contacteren bij operationele problemen of calamiteiten

-         Uitvoerders en opdrachtgevers van werken, operaties en evenementen in het havengebied, met impact op de scheepvaart:

  • Door het HA om de havengebruikers via nautische berichten op de hoogte te brengen van werken, operaties of evenementen in de haven met impact op het scheepvaartverkeer en hen de mogelijkheid te bieden om rechtstreeks contact op te nemen met de opdrachtgever en uitvoerder
  • Door het HA om de persoon te contacteren bij operationele problemen of calamiteiten

-         Uitvoerders en opdrachtgevers van werken op een terrein van het HA waar een (voor)aanmelding is vereist:

  • Door het HA om toelichting te vragen en af te stemmen over de geplande en actieve werken
  • GSM werkuitvoerder: om de werkuitvoerder te contacteren bij noodgevallen

 

5.2. Jouw persoonsgegevens zullen in het kader van deze verwerking doorgegeven worden aan derden binnen de EU, namelijk

 

De Bedrijfsnaam, Naam en Telefoon van de uitvoerder en opdrachtgever van werken, operaties of evenementen in de haven, kunnen worden doorgegeven aan de RIS autoriteiten van derde landen om binnenschippers die de haven van Antwerpen aanlopen tijdens de periode van de werken, op de hoogte te brengen. Dit gebeurt met behulp van NtS berichten (notices to skippers).

 

6. Rechtsgrond voor de verwerking

 

6.1. Voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens baseren wij ons op volgende rechtsgrond:

 

De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang, namelijk:

-         waken over de veiligheid van werken die worden uitgevoerd op terreinen van het Havenbedrijf, zowel voor de uitvoerders van de werken, operaties of evenementen als voor de andere havengebruikers

-         toegangscontrole van gebouwen van het Havenbedrijf

 

De noodzaak ervan om een wettelijke verplichting na te komen die rust op het HA, namelijk:

-         toegangscontrole van ISPS faciliteiten in eigendom van het Havenbedrijf

-         ter beschikking stellen van de contactpersonen van werken, operaties of evenementen met impact op de scheepvaart aan de havengebruikers en verzenden van dezelfde informatie met NtS berichten aan andere RIS autoriteiten (Richtlijn 2005/44/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende geharmoniseerde River Information Services (RIS) op de binnenwateren in de Gemeenschap en Verordening 414/2007 van de Commissie van 13 maart 2007 betreffende technische richtsnoeren voor de planning, de toepassing en het operationele gebruik van River Information Services (RIS))

 

6.2. De verstrekking van de persoonsgegevens is verplicht, aangezien de verwerkingsverantwoordelijke bij niet-verstrekking van de gegevens niet meer kan voldoen aan de wettelijke verplichting die op haar rust, namelijk

 

-         toegangscontrole van ISPS faciliteiten

-         op de hoogte brengen van havengebruikers van werken, operaties of evenementen met impact op de scheepvaart

 

7. Bewaartermijn

 

7.1. Het HA zal jouw persoonsgegevens bewaren gedurende een periode van vijf jaar.

 

Voor meer informatie hieromtrent kan je steeds terecht bij dpo@portofantwerp.com.

 

8. Jouw rechten als betrokkene

Je kan jouw rechten steeds uitoefenen door een e-mail te versturen (met bewijs van identiteit door een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart) naar dpo@portofantwerp.com. Het HA zal binnen één maand een antwoord formuleren. Sommige rechten kan u zelf uitoefenen d.m.v. instellingen.

 

8.1. Je hebt te allen tijde het recht om vanwege met jouw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van de jou betreffende persoonsgegevens wanneer het HA zich baseert op gerechtvaardigde belangen of het algemeen belang/openbaar gezag. U dient hierbij de specifieke redenen te beargumenteren. Het HA zal vervolgens de verwerking staken tenzij zij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van jou als betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

8.2. Je hebt het recht om van het HA uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van jou betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens. Het HA zal bij het beantwoorden van dit verzoek ook de details van de verwerking meegeven. Het HA zal je een kopie verzenden van de persoonsgegevens die worden verwerkt.

 

8.3. Je hebt het recht om van het HA onverwijld rectificatie van jou betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Je kan ook onvolledige persoonsgegevens laten vervolledigen. In sommige gevallen kan je jouw persoonsgegevens zelf corrigeren of aanvullen, door toegang tot bijvoorbeeld een applicatie.

 

8.4. Je hebt het recht van het HA zonder onredelijke vertraging wissing van de jou betreffende persoonsgegevens te verkrijgen. Het HA is verplicht de jou betreffende persoonsgegevens te wissen wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt, wanneer er niet langer een rechtsgrond is om je persoonsgegevens te verwerken, als je bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de werking, wanneer je persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn, wanneer de gegevens conform het Unierecht of het lidstatelijke recht gewist dienen te worden of als de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij.

 

Wanneer het HA de persoonsgegevens openbaar gemaakt zou hebben en zij verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt zij redelijke maatregelen om andere verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat je het HA hebt verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen.

 

Het HA kan bepaalde persoonsgegevens niet wissen, nl. wanneer de verwerking nodig is voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor het nakomen van een wettelijke verplichting of uitoefening van een taak van algemeen belang, om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid, m.o.o. archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Je zal hiervan na een vraag tot wissing op de hoogte worden gebracht, wanneer dat het geval is.

 

8.5. Wanneer je de juistheid van de persoonsgegevens betwist, wanneer de verwerking onrechtmatig is en je je verzet tegen wissing van de persoonsgegevens, wanneer het HA de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden maar jij ze nog nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of wanneer je bezwaar gemaakt hebt tegen de verwerking, heb je – in afwachting van eventuele gerechtvaardigde gronden die het HA aanvoert of terwijl zij de juistheid van de gegevens nakijkt – het recht om beperking van de verwerking te verkrijgen.

 

In zo’n geval worden persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt met jouw toestemming of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Europese Unie of voor een lidstaat.

 

8.6. Je hebt het recht de jou betreffende persoonsgegevens, die jij zelf aan het HA hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en je hebt het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Dit kan wanneer de verwerking berust op toestemming of op een overeenkomst waarbij jij als betrokkene partij bent, of wanneer de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

 

8.7. Je hebt tenslotte ook steeds het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, namelijk de Gegevensbeschermingsautoriteit.