Havenverkeersverordening

Havenvoertuigen zijn voertuigen die bestemd zijn voor behandeling en vervoer van goederen en die alleen in het havengebied gebruikt worden. Als ze de openbare weg in de haven willen gebruiken, moeten ze voldoen aan een specifiek reglement: de havenverkeersverordening.

Op 1 september 2021 wordt een nieuwe havenverkeersverordening van kracht. Deze nieuwe verordening is vastgesteld door de Vlaamse regering. Ze geldt voor alle wegen in het hele havengebied op beide oevers en ook voor de Liefkenshoektunnel en Tijsmanstunnel.

 
De havenverkeersverordening opent heel wat nieuwe mogelijkheden om het vervoer over de weg binnen het havengebied snel, vlot maar ook veilig te laten verlopen. De havenkapiteinsdienst van Port of Antwerp staat in voor het operationele beheer van de havenverkeersverordening.

 

1. Algemeen

1.1 Verordeningingstekst

Verduidelijkingstekst Havenverkeersverordening Port of Antwerp

Besluit Vlaamse Overheid Havenverkeersverordening

 

1.2 Presentatie

Voorstelling havenverkeersverordening

 

1.3 Contactgegevens portvehicles

Op weekdagen is de dienst portvehicles telefonisch bereikbaar van 8u tot 16u op 03/229 74 40 of per mail via portvehicles@portofantwerp.com.

 

 


 

2. Informatie voor havengebruikers

2.1 Algemeen

Wat is de havenverkeersverordening?

Havenvoertuig categorieën havengebied

 

2.2 Erkenning havenvoertuig

Erkenning havenvoertuigen A1 B1 A2 B2 A3 B3

Erkenning havenvoertuigen A4 B4

Inschrijving bij de Dienst Inschrijvingen Voertuigen als “Havenvoertuig Aard PO”

 

2.3 Controle havenvoertuig

Soorten controles voor havenvoertuigen A1 B1 A2 B2 A3 B3

Soorten controles voor havenvoertuigen A4 B4

Controles voor havenvoertuigen A4 B4

Soorten controlebewijzen gevolgen geldigheidsduur havenvoertuigen A1 B1 A2 B2 A3 B3

Soorten controlebewijzen gevolgen geldigheidsduur havenvoertuigen A4 B4

Controleformulieren voor controle voorafgaan aan erkenning havenvoertuigen A1 B1 A2 B2 A3 B3

(deze formulieren dienen enkel ter illustratie en informatie)

 

U kunt zich aanbieden bij een controle-instantie, erkend door het Havenbedrijf. Hieronder vindt u een oplijsting van deze erkende controle-instanties per categorie. Deze wordt aangevuld naargelang controle-instanties hun erkenning krijgen.

Oplijsting van de erkende controle-instanties voor voertuigen in de categorie A1 - B1 - A2 - B2 - A3 - B3:

Controle-instantie Telefoon Info
SGS, Noorderlaan 87, 2030 Antwerpen +32 3 545 48 84 be.ssb.lhhaven.antwerpen@sgs.com
OCB, Koningin Astridlaan 60, 2550 Kontich

+32 3 451 37 00

Gratis nummer:

0800 13 890

info@ocb.be
Vinçotte, Noordersingel 23, 2140 Antwerpen

+32 3 221 87 67

dmlplanningnorth@vincotte.be

 

Oplijsting van de erkende controle-instanties voor voertuigen in de categorie A4 - B4:

Controle-instantie Telefoon Info
GTM, Treurenberg 11, 2030 Antwerpen +32 3 541 55 65 Grondgebied Antwerpen
Volvo Trucks, Schouwkensstraat 5, 2030 Antwerpen +32 3 541 75 50 Grondgebied Antwerpen
Transport Roosens, Ketenislaan Haven 1502, 9130 Beveren  +32 3 775 01 01 Grondgebied Oost-Vlaanderen
LTR, Havinkbeekstraat 11, 9130 Beveren +32 3 248 78 14

Grondgebied Oost-Vlaanderen 

Buiten het Havengebied

 
Voor een controle bij een controle-instantie die gelegen is buiten het Havengebied dient u een aanvraag in te dienen bij portvehicles@portofantwerp.com om zich met het voertuig te mogen verplaatsen buiten het Havengebied (enkel voor havenvoertuigen in categorie A4 - B4).

Gelieve onderstaand aanvraagformulier te gebruiken hiervoor:
Aanvraagformulier controle buiten Havengebied

Werkwijze om toestemming te verkrijgen voor een controle buiten het Havengebied:
Uitzonderingsregel controle buiten havengebied

 

2.4 Boorddocumenten

Boorddocumenten bestuurdersdocumenten

 

2.5 Signalisatie havenvoertuigen

Lichten, reflectoren, signalisatie havenvoertuigen A1 B1

Lichten, reflectoren, signalisatie havenvoertuigen A2 B2 A3 B3 A4 B4

 

 


 

3. Informatie voor controle-instanties

3.1 Algemeen

Controles voor havenvoertuigen A1 B1 A2 B2 A3 B3

Controles voor havenvoertuigen A4 B4

 

3.2 Plaats van de controle

Plaats controle havenvoertuigen A1 B1 A2 B2 A3 B3

Uitzonderingsregel controle buiten havengebied

 

3.3 Erkenning controle-instanties

Controleinstanties A1 B1 A2 B2 A3 B3 Erkenning Voorwaarden en procedure

Controleinstanties A4 B4 Erkenning Voorwaarden en procedure

 

3.4 Uitvoering controles

3.4.1 Soorten

Controleinstanties A1 B1 A2 B2 A3 B3 Soorten controlebewijzen gevolgen geldigheidsduur 

Controleinstanties A4 B4 Soorten controlebewijzen gevolgen geldigheidsduur 

 

3.4.2 Controlebewijzen A1 - B1 - A2 - B2 - A3 - B3

Controleformulieren voor controle voorafgaan aan erkenning havenvoertuigen A1 B1 A2 B2 A3 B3

Controleformulieren voor jaarlijkse controle havenvoertuigen A1 BA A2 B2 A3 B3

 

 


 

4. Informatie over relocatie en operationeel transport havenvoertuig

4.1 Relocatie A1 - B1

Relocatie A1 - B1

 

4.2 Operationeel transport A2 A3 B2 B3

Havengebruikers Operationeel transport A2 A3 B2 B3

Havengebruikers Operationeel transport A4 B4

 

4.3 Aanvraag Relocatie en operationeel transport

Hierbij vindt u de aanvraag voor een trajectvergunning. Deze stuurt u volledig ingevuld en vergezeld met een schets van de route naar portvehicles@portofantwerp.com.

Aanvraagformulier trajectvergunning

Oplijsting van kunstwerken of wegen met beperkte draagkracht (Art 75.): Brugnummers 9459, 6950 en 6951 (Noorderlaan). Het bijgevoegd plan vindt u hier.Veelgestelde vragen


Algemeen

Wanneer schrijf je een voertuig in als havenvoertuig? Wat is het verschil met een reguliere voertuiginschrijving?
Indien dit voertuig van artikel 32bis van het Technisch reglement (KB 15 maart 1968) afwijkende massa en/of aslasten heeft en op eigen kracht via de openbare weg deze verplaatsing binnen het havengebied maakt, is het verplicht dit voertuig onder toepassing van de havenverkeersverordening te brengen en te laten erkennen als havenvoertuig.
 
Is de havenverkeersverordening ook van toepassing op voertuigen die op de terminals blijven (of via dieplader worden vervoerd)?

Voor voertuigen die de openbare weg niet betreden, is de erkenning als havenvoertuig strikt genomen niet vereist.
Zij blijven uiteraard wel onderworpen aan de eventuele veiligheidskeuringen die door hogere regelgeving wordt opgelegd.
 

Is de havenverkeersverordening ook van toepassing op voertuigen die enkel doorgevoerd worden via Antwerpen (om elders in gebruik te nemen)?
Dit zijn voertuigen in transit, worden hierdoor dus ook niet ingeschreven bij DIV, en moeten ook niet worden erkend als havenvoertuig.
Dit valt onder het KB van 20 juni 2001 art 2 §2, 3°.

 

Havengebied

Is er een lijst beschikbaar van het wegennet waarop de havenverkeersverordening van toepassing is?
De Vlaamse Regering moet het toepassingsgebied van de verordening nog definitief vaststellen. De principiële vaststelling op 19 maart 2021 geeft wel een indicatie, en is hier raadpleegbaar:

 

Welke wegen worden aanzien als hoofdwegen?
Hoofdwegen zijn de op- en afritten van de Liefkenshoektunnel, Tijsmanstunnel en Liefkenshoektunnel zelf.

De Beverentunnel, E34 en A12 vallen buiten het toepassingsgebied van de havenverkeersverordening.
 

Kan je havenvoertuigen ook buiten het havengebied inzetten?
Een havenvoertuig kan niet worden ingezet op de openbare weg buiten het havengebied (zelfs niet mits DIV-nummerplaat).

Wanneer deze wel het havengebied verlaten, verliest het voertuig zijn statuut van “havenvoertuig” en dient te voldoen aan kaderrichtlijn 2007/46 of EU 2018/858 zoals alle andere voertuigen die op de openbare weg rijden.
 


Controles en erkenning van havenvoertuigen

Hoe verhoudt de jaarlijkse keuring van havenvoertuigen zich tot de 3-maandelijkse keuring m.b.t. arbeidsveiligheid of verzekeringsvereisten?
Deze 3-maandelijkse keuringen zijn nog steeds van toepassing wanneer deze vereist zijn ingevolge hogere regelgeving m.b.t. arbeidsveiligheid of nodig zijn, bijvoorbeeld i.h.k.v. verzekeringsvereisten.

Voor de havenvoertuigen van de categorieën A1-B1-A2-B2-A3 en B3 beschikken de controle-instanties, die de havenkapiteinsdienst erkent voor de controle van havenvoertuigen, ook over de vereiste accreditaties om bovenvermelde 3-maandelijkse keuringen uit te voeren.

De uitvoering van de controle op de technische vereisten (havenverkeersverordening) kan synchroon sporen met de uitvoering van de periodieke controles m.b.t. arbeidsveiligheid.
 

Welke bedrijven zijn erkend als controle-instantie?
Controle-instanties moeten erkend worden door de Havenkapiteinsdienst van het Havenbedrijf. Op deze webpagina, paragraaf 2.3 vind je een oplijsting van de erkende controle-instanties per categorie.
 
Wat is de verwachte kostprijs van de keuring van havenvoertuigen?
De prijs wordt bepaald door de controle-instantie zelf, hier komt het havenbedrijf niet in tussen.
 
Moeten voertuigen die nu reeds een nummerplaat hebben een nieuwe aanvragen of kan men de oude nummerplaat blijven gebruiken?
Voertuigen die reeds bij DIV zijn ingeschreven onder een andere benaming dan “havenvoertuig (aard PO)”, moeten bij DIV een herinschrijving onder deze benaming krijgen. Mogelijk kan dit aanleiding geven tot de uitreiking van een nieuwe DIV-kentekenplaat.
 
Zijn er kosten verbonden aan het (her)inschrijven van een havenvoertuig bij DIV?
De (her)inschrijving is onderworpen aan een DIV-retributie die ten laste is van de eigenaar van het in te schrijven havenvoertuig.

Deze retributie moet betaald worden aan DIV en staat dus volledig los van de havenverkeersverordening.

 
Welke havenvoertuigen moet je inschrijven bij DIV?
De havenvoertuigen die zich op eigen kracht voortbewegen en gebruik maken van de openbare wegen in het havengebied moeten worden ingeschreven bij de DIV.

Concreet zullen dus enkel de havenvoertuigen van de categorieën A1, A2, A3 en A4 onder de inschrijvingsplicht bij DIV vallen.

De getrokken of gesleepte havenvoertuigen van de categorieën B1, B2, B3 en B4 zijn vrijgesteld van inschrijving (artikel 2, §1, 6e van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen).

 

Trajectvergunningen

Voor welke vervoersbewegingen (relocatie/ operationeel transport) is een trajectvergunning nodig?
Een trajectvergunning is nodig wanneer één of meerdere van onderstaande dimensies van het voertuig of voertuigcombinatie overschreden worden:
 • lengte > 25,25 meter
 • breedte > 3,5 meter
 • hoogte > 4,5 meter
 • totale massa > 60 ton
 • afstand tussen de achterste as of asgroep van een trekkend havenvoertuig en een gesleept of getrokken havenvoertuig > 3 meter
 • aslasten overschrijden de waarden uit de tabel, vermeld in artikel 75, 1ste lid, 7°

 

Wat is de geldigheidsduur van een trajectvergunning?
De geldigheidsduur van een trajectvergunning is afhankelijk van het type vervoersbeweging (relocatie/ operationeel transport), lengte van het traject en dimensies van het transport.
 • Voor relocatie: afhankelijk van de afstand van het vergunde traject is de vergunning 2 of 3 jaar geldig. Overstijgt de massa van het havenvoertuig 80 ton, dan is de geldigheidsduur beperkt tot 2 maanden ongeacht de afstand van het vergunde traject.
 • Voor operationeel transport: afhankelijk van de massa (voertuig + lading) kan een vergunning een geldigheidsduur hebben van 2 maanden tot 5 jaar. De geldigheidsduur van de vergunning neemt af met de stijgende massa.

 

Kan je een verleende trajectvergunning gebruiken voor verschillende voertuigen van hetzelfde type?
Bij de aanvraag van de vergunning kunnen verschillende havenkentekens toegevoegd worden waarvoor eenzelfde trajectvergunning herbruikt kan worden, van havenvoertuigen van dezelfde categorie, in dezelfde samenstelling, met maximaal dezelfde afmetingen, massa en aslasten.

Het is ook mogelijk om achteraf havenvoertuigen (dmv. havennummerplaat) van dezelfde categorie, in dezelfde samenstelling, met maximaal dezelfde afmetingen, massa en aslasten toe te voegen aan een verleende trajectvergunning.
 

Kan een trajectvergunning de volledige oppervlakte van de havengebied omvatten, of enkel van een bepaald punt A tot punt B?
Wanneer het voertuig niet binnen de toegelaten massa en afmetingen valt moet een trajectvergunning worden aangevraagd. De route zal per aanvraag worden bekeken, afhankelijk van het type havenvoertuig en de eigenschappen.

Een trajectvergunning kan niet gelden voor het gehele havengebied.

 
Hoe vraag je een trajectvergunning aan?
Het aanvraagformulier voor een trajectvergunning staat op deze webpagina, onder paragraaf 4.3. Deze stuur je volledig ingevuld naar portvehicles@portofantwerp.com.
 
Wat is de kostprijs van de aanvraag van een trajectvergunning?
Het Havenbedrijf voorziet hiervoor geen retributie.
 
Kan een gehuurd voertuig gebruik maken van een trajectvergunning die aan de klant is uitgegeven voor eenzelfde type voertuig?
Een trajectvergunning wordt verleend aan de aanvrager, die ze binnen de geldigheidsduur kan gebruiken voor hetzelfde traject voor havenvoertuigen van dezelfde categorie, in dezelfde samenstelling, met maximaal dezelfde afmetingen, massa en aslasten.

Een huurder kan een trajectvergunning aanvragen voor een gehuurd voertuig, alsook toevoegen op een bestaande trajectvergunning wanneer het gehuurde voertuig(en) van hetzelfde type is en dezelfde massa heeft die reeds op de bestaande trajectvergunning staan.

 
Voor welke transporten/ relocatie is begeleiding en/of assistentie nodig? Blijft de huidige politiebegeleiding (zonder vergunning) mogelijk?
Bij relocaties van havenvoertuigen moet assistentie voorzien worden in de volgende gevallen: 
 • Een havenvoertuig van categorie A1 of de combinatie waarvan een havenvoertuig van categorie B1 deel uit maakt is breder dan 3 meter: een assistentievoertuig gaat de havenvoertuigen voor indien het verkeer uit de tegenovergestelde richting wordt gehinderd door de breedte van de betrokken havenvoertuigen.
 • Steeds bij de kruising van een openbare weg met meer dan 1 rijstrook: de inzet van tenminste 1 assistentiecoördinator en 1 signaalgever.
 • Indien een vergunning vereist is voor de relocatie, kan deze vergunning bijkomende assistentieverplichtingen opleggen.


De assistentie coördinator en seingever moeten erkend zijn door de HKD. Voorlopig zijn dit enkel mensen die de opleiding van de Vlaamse overheid volgden. Er is een opleiding in opdracht van het Havenbedrijf in de maak en zal a.s.a.p. worden uitgerold. De huidige politiebegeleiding is niet langer mogelijk.
 

Is een trajectvergunning nodig voor operationele transporten door de tunnels (als deel van het hoofdwegennet)?
De havenvoertuigen die tijdens een verplaatsing gebruik maken van de tunnels, dienen te voldoen aan Artikel 32 bis van het Technisch reglement van 15 maart 1968. Ze hebben geen bijkomende trajectvergunning nodig.

Om de voorwaarden te bepalen van transporten met afwijkende dimensies (bv. massa > 44 ton), is op vraag van de tunnelbeheerders een studie/risicoanalyse opgestart naar de voorwaarden waaronder havenvoertuigen gebruik kunnen maken van de Liefkenshoektunnel en de Tijsmanstunnel. Deze studie werd nog niet volledig gefinaliseerd naar conclusievorming.
In afwachting hiervan zal het gebruik van de tunnels ingevolge de constellatie van hun op- en afritten beperkt worden tot de voorwaarden gesteld in artikel 32 bis van het Technisch reglement van 15 maart 1968.

 

Overige

Hoe worden overtredingen van de bepalingen uit de havenverkeersverordening gepenaliseerd?
Inbreuken op de havenverkeersverordening worden gesanctioneerd op basis van het decreet van 3 mei 2019 op de havenkapiteinsdiensten. Het betreft geldboeten waarvan de maximumbedragen volgens hun ernst bepaald worden in het Havendecreet.

Bij inbreuken stelt de havenkapiteinsdienst een onmiddellijke inning of een minnelijke schikking tot betaling van de geldboete voor. Niet-betaling leidt tot het overmaken van het inbreukdossier aan het Openbaar Ministerie (Parket) voor eventuele verdere vervolging.