International Ship and Port Facility Security Code - Havenbeveiliging

De aanslagen van 11 september 2001 en de aanvallen op de schepen “Limbourg” en “USS Cole” hebben de kwetsbaarheid van de maritieme sector duidelijk gemaakt. Mede onder impuls van de Verenigde Staten heeft de IMO op korte termijn de nodige regelgeving ontwikkeld om de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten te verhogen. Op 1 juli 2004 ging daarom de ‘International Ship and Port Facility Security Code’ van kracht.

De ISPS-code en Havenbeveiliging

De ISPS-code is een onderdeel van hoofdstuk XI-2 (special measures to enhance maritime security) van de International convention for the Safety Of Life At Sea en wordt wereldwijd toegepast.

Met de Verordening 725/2004 betreffende de verbetering van de veiligheid van schepen en havenfaciliteiten, werd de ISPS-code omgezet naar Europees recht en werd ze gelijktijdig van kracht en bindend voor alle Europese lidstaten. Een aantal regels uit het adviserende “deel B” van de ISPS-code werden in Europa verplicht gemaakt. In de Europese context werd de verordening aangevuld met de Richtlijn 2005/65 EG betreffende het verhogen van de veiligheid van havens. De richtlijn beoogt de implementatie van passende beveiligingsmaatregelen voor de ganse haven.

 

Zowel de verordening als de richtlijn werden omgezet in het Belgisch recht via het scheepvaartwetboek en Koninklijk besluit Maritieme beveiliging.

8 mei 2019 - Belgisch Scheepvaartwetboek

21 april 2007 - Koninklijk besluit betreffende de maritieme beveiliging

 

Doelstellingen

  • een internationaal netwerk implementeren tussen regeringen, lokale autoriteiten en de scheepvaartindustrie;
  • de verantwoordelijkheden bepalen van de autoriteiten en scheepsgebonden bedrijven (rederijen, terminals…) ter bevordering van de maritieme veiligheid;
  • tijdig en efficiënt verzamelen en uitwisselen van veiligheidsgebonden informatie;
  • veiligheidsplannen en procedures uitwerken om snel op veranderlijke veiligheidsniveaus te kunnen reageren;
  • een goed vertrouwen creëren in de bestaande veiligheidsinfrastructuur.

 

Gevolgen

Alle havens die met internationale zeevaart te maken hebben en alle terminals die zeeschepen behandelen met een bruto tonnage vanaf 500 ton die internationale reizen uitvoeren, zullen de nodige beveiligingsmaatregelen moeten nemen.