Nautische profielen

Het Havenbedrijf Antwerpen heeft meer dan 200 verschillende profielen in huis. Voor ieder wat wils dus. Een overzicht vind je in deze rubriek.

A

 • assistent verkeersleider

  Functie: 
  Nautische functie

  De assistent verkeersleider zal binnen het HA worden tewerkgesteld bij HKD/SVM/ACC.Als rechtstreekse medewerker van de verkeersleiders sta je in voor administratief uitvoerend werk inzake havenexploitatie. Op de verschillende sluisplateaus geef je leiding aan een team van bootmannen, organiseer je het vastmaken en losgooien van de schepen, onderneem je de nodige acties om de sluisdeuren en de bruggen te bewegen en rapporteer je desgevallend over schade en bijzondere voorvallen.Je kan tevens worden ingeschakeld op de nautische sluiscommandoposten om te zorgen voor de geautomatiseerde registratie van relevante gegevens over de scheepsbewegingen.

 • assistent-hoofdverkeersleider

  Functie: 
  Nautische functie

  Als assistent-hoofdverkeersleider "info" lever je voorbereidend en uitvoerend administratief werk met betrekking tot ligplaatsaanvragen en de controle hierop.  Je verzorgt de controle op, de aanvulling en de input van de vereiste info over alle scheepvaartbewegingen en je onderhoudt  hierover de contacten met de agenturen en de dokmeesters die na je dagtaak de rol van assistent-hoofdverkeersleider waarnemen.  Je rapporteert aan de havenkapitein.Als assistent-hoofdverkeersleider "inspectie of sluizen" verzorg je de personeelsplanning,verwerk, verdeel en archiveer je binnenkomende documenten en rapporteer je problemen aan de hoofdverkeersleider inspectie of de hoofdverkeersleider sluizen.In alle gevallen fungeer je als LAN-coördinator.

B

 • baggerbootkapitein

  Functie: 
  Nautische functie

  Als baggerbootkapitein ben je de gezagvoerder aan boord van baggertuigen.  Je staat in voor de correcte uitvoering van de opgedragen baggeropdrachten om de nautische toegankelijkheid van de haven te verzekeren.  Je geeft leiding over de totale baggergroep die je inzet voor het uitvoeren van baggeropdrachten. Door goede afspraken met je medewerkers houd je de productie van de baggergroep op het gewenste niveau.  Je weet je medewerkers via goede afspraken te motiveren en teamgericht te laten werken.

  Als gezagsvoerder draag je de eindverantwoordelijkheid over je schip en de bemanning en zie je strikt toe op de naleving van de veiligheidsafspraken. Je rapporteert over de staat van het baggerschip en laat, indien nodig zaken herstellen of vervangen.  Je organiseert het stockbeheer en stelt je flexibel op in het belang van een maximale inzetbaarheid van de operationele vaartuigen.

 • Bokkebaas

  Functie: 
  Nautische functie

  Als bokkebaas ben je de gezagvoerder van de zelfvarende hijsbok Brabo (800 ton). Dit betekent dat je de eindverantwoordelijkheid aan boord draagt, zowel tijdens de vaarbewegingen als bij de hijswerkzaamheden. Je inspecteert de staat van het tuig en het materiaal aan boord en volgt nauwgezet de onderhoudswerkzaamheden op. Het bijhouden van dossiers in verband met de geleverde prestaties en technische gegevens van de hijsbok is jouw verantwoordelijkheid. In overleg met de werkleiding verzorg je de contacten met de verschillende betrokken personen of diensten bij de hijswerkzaamheden. Je rapporteert aan het management van je dienst.

 • bootman

  Functie: 
  Nautische functie

  Je staat in voor het meren en ontmeren van schepen in de sluis, bedienen van de signalisatie van de slagbomen van bruggen en sluizen.  Je ziet ook toe op het schadevaren om het vlotte scheepsverkeer anar of van het havengebied te waarborgen.

C

 • calamiteitenmanager

  Functie: 
  Nautische functie

  Je werkt bij de havenkapiteinsdienst waar je alle calamiteiten, die zich op het water en/of het land in het Antwerpse havengebied voordoen,behandelt, coördineert en opvolgt. Je verliest hierbij de veiligheid en de vlotheid van het verkeer in de haven en de belangen van het Havenbedrijf niet uit het oog. De economische en milieugerelateerde impact probeer je tot het minimum te beperken en je overlegt hierover regelmatig met experten en havengebruikers. Je fungeert als aanspreekpunt voor alle betrokkenen, zowel intern als extern.  Je stuurt de calamiteitencel aan die bestaat uit medewerkers van verschillende diensten en je houdt toezicht bij de opruimingswerken of berging. Financiële en technische informatie met betrekking tot de afhandeling van calamiteiten worden door jou verzameld.Je vertegenwoordigt het Havenbedrijf op vergaderingen en fora waar je haar standpunt verdedigt. Je werkt niet alleen rampenplannen uit, je analyseert ook de oorzaak van calamiteiten en formuleert bijhorende preventiemaat-regelen en aanbevelingen.Je rapporteert aan de havenkapitein en de havenkapitein-commandant.

 • consulent havenbeveiliging & veiligheid

  Functie: 
  Nautische functie

  Je staat samen met en onder leiding van de verantwoordelijke havenkapitein in voor de havenbeveiliging en veiligheid in zijn totaliteit, zodanig dat een vlotte en veilige afwikkeling van het scheepvaart- en goederenverkeer mogelijk is op een economisch verantwoorde manier. Hierbij maak je optimaal gebruik van de beschikbare diensten en middelen.

  • Je bent contactpersoon voor aangelegenheden die verband houden met de maritieme beveiliging en veiligheid van de haven om een correcte afwikkeling van het scheepvaartverkeer en goederenverkeer te garanderen.  Dit omvat ondermeer brandpreventie, lading, controles op vergunningen, enz... zodat steeds juiste informatie kan verschaft worden aan interne en externe partners.
  • Je ontwikkelt en onderhoudt mee de operationele havenveiligheidsorganisatie en werkprocedures, om steeds een correcte veiligheidsbeoordeling en een havenbeveiligingsplan volgens de vereisten opgetekend in de wet en het KB betreffende de Maritieme Beveiliging aan de hogere overheid te kunnen voorleggen.
  • Je vertegenwoordigt het Havenbedrijf Antwerpen inzake havenbeveiliging op diverse fora, relevante seminaries en in contact met andere overheden en instanties.
  • Je staat in voor de werkorganisatie van de afdeling havenbeveiliging en veiligheid, zodat een maximale dienstverlening gegarandeerd wordt.
  • Je draagt informatie over inzake relevante wetgeving, trends en nieuwigheden omtrent havenbeveiliging.
  • Je stuurt de activiteiten van de assistent havenbeveiliging en veiligheid, de controleurs havenbeveiliging en het administratieve team en je stimuleert ze in hun persoonlijke ontwikkeling.

   

 • consulent scheepvaartmanagement

  Functie: 
  Nautische functie

  Als consulent scheepvaartmanagement sta je in voor het ondersteunen van het beleid van de afdeling scheepvaartmanagement in het algemeen en in het bijzonder door het leveren van beleidsvoorbereidend en beleidsondersteunend werk voor de manager scheepvaartmanagement.  Je vertaalt de strategische inzichten zowel intern als extern (en het representeren van het Havenbedrijf Antwerpen) op diverse fora in nautische domeinen.

 • controleur goederen en milieu

  Functie: 
  Nautische functie

  Als controleur goederen en milieu werk je rond de goederen die in de haven worden overgeslagen. Je stelt de veiligheidsdossiers van de schepen samen, behandelt diverse aanvragen en volgt aangiften van opslag en de behandeling van gevaarlijke goederen of verontreinigende stoffen op binnen het havengebied. Je voert ter plaatse controles uit en treft gepaste maatregelen in overleg met de adjunct-scheikundige en de scheikundige, waaraan je tevens rapporteert.

  Je werkt in dagdienst, maar bent indien nodig bereid om in een semi-continu stelsel van 8 uur (6 - 14 uur / 14 - 22 uur) opgenomen te worden.

 • coördinator sluis- en dokbeheer

  Functie: 
  Nautische functie

  Als coördinator sluis- en dokbeheer ondersteun je de hoofdverkeersleider sluis- en dokbeheer bij de dagelijkse taken om de organisatiestrategie uit te dragen en te vertalen naar de praktijk. Zo zorg je ervoor dat de operationele eenheden maximaal bijdragen aan de doelstellingen van de ketenbenadering. Hierbij zorg je voor een vlot verloop van de onderhouds- en herstellingswerken aan sluizen en dokken zodat de werkzaamheden op een veilige en verantwoorde wijze uitgevoerd kunnen worden. In samenspraak met interne en externe diensten coördineer je de geplande werkzaamheden aan de sluizen en dit steeds met het oog op een vlotte verkeersafwikkeling.

  Met je overste bespreek je de ligplaatsaanvragen en wijs je deze toe in samenspraak met stouwerijen, rederijen, concessiehouders en interne diensten. Bij afwezigheid van de hoofdverkeersleider volg je vergaderingen op en stem je af met de technische dienst, de werven en de gebouwenbeheerders. Je beschrijft hierbij nautisch technische problemen (zoals vaarwegbeperkingen, sluizen of delen ervan buiten gebruik ... ) en communiceert dit naar de nodige interne en externe diensten. Je assisteert eveneens bij het uitstippelen en uitvoeren van het personeelsbeleid.