Natuurgebieden

Het Havenbedrijf hecht veel belang aan de uitbouw van een duurzame haven en streeft naar een evenwicht tussen economische groei en aandacht voor het milieu. Wist je dat er in en om het havengebied heel wat natuurgebieden liggen die een groot scala aan unieke planten- en diersoorten herbergen. Sommige zijn toegankelijk voor het publiek. Daarnaast is er ook nog enkele honderden hectare natuur onder de vorm van ecologische infrastructuur (natuur gecombineerd met andere functies).

Er is veel natuur in de Antwerpse haven, een waar paradijs voor fauna en flora. In de slikken en schorren huizen talloze vissen, krabben en vogels en Konikspaarden grazen ongestoord in de graslanden. Een aantal van deze dieren en planten zijn havenspecifiek en komen dus vooral of uitsluitend voor in het havengebied van Antwerpen. Je zou er niet meteen aan denken maar zeldzame dieren en planten zoals de rugstreeppad, de oever- en de gierzwaluw, de visdief en diverse soorten orchideeën komen hier allemaal voor.

Een overzicht van de natuurgebieden die volledig of deels toegankelijk zijn voor het publiek.

 

- Galgeschoor en Groot Buitenschoor

Het slikken en schorrengebied is onderhevig aan de getijdenwerking, ongeveer om de 12,5 uur wordt het bij hoogwater geheel of gedeeltelijk overstroomd met brak water. Het is een gebied met  speciaal aangepaste planten en dieren en tal van zouttolerante plantensoorten. Tijdens de doortrek- en winterperiode worden er  meer dan 150.000 watervogels geteld.

Toegankelijkheid: De Scheldedijk langs het gebied is bereikbaar voor wandelaars. De gebieden zelf zijn niet toegankelijk omdat het gebied tweemaal per etmaal onder water loopt.

 

- Opstalvallei

Het natuurgebied heeft open water, rietmoeras en bos en huisvest vooral riet- en moerasvogels, en watervogels.

Toegankelijkheid: Toegankelijk voor wandelaars via het jaagpad langs het Kanaaldok (uitkijkpunt) en via de Reigersbosdreef. Vanop het jaagpad is er een trap naar het uitkijkpunt, vergezichten op het natuur- en havengebied. Wandelpad vanop de Berendrechtse dijk naar de kijkwand.

 

- Kuifeend, Grote Kreek en Verlegde Schijns

Het natuurgebied heeft open water, rietmoeras en graslanden en is een waar toevluchtsoord voor watervogels. In de nazomer verzamelen er duizenden watervogels zoals krakeenden, wintertalingen, slobeenden, smienten, kuifeenden, nonnetjes, …

Toegankelijkheid: Niet toegankelijk voor het publiek. Natuurpunt, de beheerder van het gebied, organiseert regelmatig geleide excursies op zondagmorgen. http://www.antwerpennoord.be Er werden twee kijkhutten en 5 kijkwanden gebouwd en deze zijn meestal rolstoeltoegankelijk.

 

- Groot Rietveld en Rietveld Kallo

Het gebied heeft open water, rietmoeras en graslanden en huisvest vooral  watervogels en typische rietvogels. Beide gebieden zijn belangrijke kerngebieden voor de Rugstreeppad en het Groot Rietveld heeft  één van de grootste populaties Moeraswespenorchissen. Rietveld Kallo is nog in volle ontwikkeling.

Toegankelijkheid: Het Groot Rietveld is enkel toegankelijk op de paden, niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Twee toegangen langs de Kwarikweg en één langs de Scheldedijk. Het Rietveld Kallo is toegankelijk op de paden, ook voor rolstoelgebruikers, met uitzondering van de steile bufferdijk. Twee toegangen langs de Melseledijk en twee langs de Gasthuisstraat. 

 

- Haasop

Het natuurgebied heeft open water, riet- en kalkmoeras, droge en natte graslanden en rugstreeppaddenpoelen en wordt vooral bezocht door broedvogels van ‘riet en open water’, ‘plas en oever’ en in beperkte mate weidevogels. Zeer belangrijk gebied voor orchideeën waaronder de uiterst zeldzame Groenknolorchis.

Toegankelijkheid: Enkel op de paden. In het westelijk gedeelte is er één toegang aan de Koestraat, dit gedeelte is ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers. In het oostelijk gedeelte zijn er twee toegangen aan de Koestraat. Geen geleide wandelingen of begeleiding van groepen.

 

- Drijdijck en Spaans Fort

Plas en oever, riet en open water, graslanden. Je vindt hier vooral vogels van ‘plas en oever’ waaronder veel eenden, ganzen en fuut-achtigen. Een belangrijke slaapplaats voor Wulpen en voor heel wat vogels op wintertrek. Spaans Fort is voornamelijk belangrijk voor vogels van open water en rietmoeras. Het gebied is nog in ontwikkeling.

Toegankelijkheid: Drijdijck is niet toegankelijk, enkel te observeren vanop Drijdijk(straat) en vanop het kijkplatform van het Spaans Fort, boven op de bufferdijk van de haven. Het Spaans Fort is enkel toegankelijk  op de paden. Twee toegangen langs Spaans Fort en één langs de Watermolendijk. Niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Geen geleide wandelingen of begeleiding van groepen.

 

- Putten West  en Zoetwaterkreek

Het natuurgebied heeft weidevogelgebied (nat grasland), open water met broedeilanden en rietmoeras. Het wordt vooral bezocht door weidevogels en watervogels. Er zijn ook broedeilanden voor  koloniebroeders van ’strand en plas’ zoals Kokmeeuw, Zwartkopmeeuw en Kluut.

Toegankelijkheid: Niet toegankelijk, enkel te observeren via de Oud Arenberg en de Middenstraat. Geen geleide wandelingen of begeleiding van groepen.

 

- Doelpolder Noord

Dit weidevogelgebied (nat grasland) heeft open water met broedeilanden en is vooral een natuurgebied voor weidevogels en watervogels . Op de broedeilanden broeden met wisselend succes koloniebroeders van ‘strand en plas’.

Toegankelijkheid: Niet toegankelijk, enkel rond het gebied via de Zoetenberm en Westlangeweg, via de in het zuiden gelegen bufferdijk waar twee kijkwanden werden gebouwd. Toegang aan de voet van de bufferdijk, kruising met de Oostlangeweg. Niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers, maar wel te bezichtigen vanop de Scheldedijk. Geen geleide wandelingen of begeleiding van groepen.

 

- Prosperpolder Noord

Het slik en schorgebied is een belangrijk overstromingsgebied van de Schelde met verwachte ontwikkeling van belangrijke oppervlakten aan slik en schor. Er zijn tijdelijk aangelegde broedeilanden voor vogels van ‘strand en plas’.

Toegankelijkheid: Niet vrij toegankelijk wegens de aanlegwerken. Na de realisatie van het aanpalende gebied Hedwigepolder, zal het gebied toegankelijk zijn, ook voor rolstoelgebruikers,  op de nieuw aangelegde sigmadijken.

Infokeet aan Zoetenberm voor projectinfo en informatie over toegankelijkheid, werfbezoeken voor groepen. http://www.hedwigeprosper.be

 

- Paardenschor en Schor Ouden Doel

Het slik en schorgebied is foerageergebied voor heel wat broedvogels. Samen met het verdronken land van Saeftinghe vormt het Schor Ouden Doel het grootste brakwaterschor van West-Europa (> 3000ha). Het gebied is een modderig vogelparadijs en herbergt een zeldzame en typische zoutminnende flora.

Toegankelijkheid: Niet vrij toegankelijk, enkel zichtbaar/te observeren vanop de Scheldedijk. Enkel geleide wandelingen voor groepen in Schor Ouden Doel via http://www.natuurpuntwal.be