Binnenvaart zet in op schonere lucht

Woensdag 22 11 2017
Voorstelling Clinsh

Afgelopen maand werd in de haven van Antwerpen het startsein gegeven voor de uitstootmetingen van een dertigtal schepen voor het Europees project Clean Inland Shipping (CLINSH). CLINSH ging op 1 september 2016 van start als demonstratieproject om de effectiviteit en kosten van emissiereducerende technieken, alternatieve brandstoffen en walstroom vanuit de praktijk in kaart te brengen. Het project bestaat uit 17 partners die samen met het Europese Life Fonds investeren in projecten die bijdragen tot een duurzame binnenvaart. Het Havenbedrijf Antwerpen is een van de partners. Pieter Vandermeeren is als Technisch manager milieu actief betrokken in het project.


Hoe gaat CLINSH precies in zijn werk? 

PV:  Het doel van CLINSH is een schonere binnenvaart. Om dat te bereiken moet de uitstoot van schadelijke stoffen (stikstofoxiden en fijnstof) omlaag, wat bijdraagt tot een betere luchtkwaliteit in de stedelijke gebieden in Noordwest-Europa. Gedurende twee jaar wordt aan boord van de schepen van de binnenvaartschippers die deelnemen  aan de praktijkproef, hun ‘real time’ uitstoot gemeten. Dit levert waardevolle informatie op over hun milieuprestaties en over de operationele kosten bij toepassing van de verschillende emissiereducerende technieken en alternatieve brandstoffen. De deelnemende binnenvaartschepen werden vorige maand tijdens een feestelijke bijeenkomst in de haven van Antwerpen gepresenteerd. We zien deze schippers als ambassadeurs van de vergroening in de binnenvaart.

Waarom moet er nog gemeten worden? Het positieve effect van emissiereducerende technologie of alternatieve brandstof is toch al genoegzaam bekend?

Ten derde zullen de gemeten emissies aan de basis liggen van een emissie-inventaris van de ganse Europese binnenvaartvloot, die dan weer als input dient voor de modellering van de lokale luchtkwaliteit in stedelijke gebieden in Noordwest Europa.

Wat is het aandeel van het Havenbedrijf Antwerpen hierin?
PV: Samen met Provincie Zuid-Holland, Stichting Energy Valley en Shell, en met ondersteuning van het Europese Life fonds, investeren wij 2 miljoen euro in emissiereducerende technieken aan boord van 15 van de te monitoren schepen. Het Havenbedrijf Antwerpen draagt daarvan 800.000 euro bij.
 
Marc Van Peel, voorzitter van het Havenbedrijf Antwerpen:
“De binnenvaart is voor de Europese havens cruciaal om de vele goederen van en naar bestemmingen in Europa te vervoeren. Net zoals andere transportmodi, dient ook de binnenvaart schadelijke emissies te reduceren. Door haar deelname in dit project wil de Antwerpse haven in nauwe samenwerking met de binnenvaartsector bijdragen tot een versnelling van die emissiereductie.”

Jan Drenth, binnenschipper:
“Wij hebben de beide motoren van ons containerschip  van 417 TEU uitgerust met een roetfilter en katalysatoren. De totale kostprijs bedraagt 250.000 euro, waarbij CLINSH voor 100.000 euro ondersteuning biedt. Ik heb deze investering gedaan omdat ik het nodig vindt om iets aan ons milieu te doen en om te kunnen concurreren met de vrachtwagens die al jaren geleden zijn overgeschakeld op schone motoren. Maar het is een zware investering: de roetfilters moeten om de 8 à 10 jaar vervangen worden en om de katalysator te laten werken moeten we op jaarbasis 60.000 liter ureum toevoegen. Op korte termijn verwacht ik niet onmiddellijk nieuwe klanten, maar op lange termijn wel. Het milieubewustzijn zet zich immers door bij iedereen.”

 Aldert Hoekstra, binnenschipper:
“Ik vaar al jaar en dag in opdracht van de Imperial Shipping Group met zout vanuit Nederland naar Bayer. Zij willen groener varen dus heb ik mijn schip uitgerust met een innovatief KWE-apparaat dat diesel mengt met 25 % water, waardoor de uitstoot van de roetdeeltjes bij verbranding tot een fractie herleid wordt. Deze technologie vertegenwoordigt een investering van 130.000 euro, waarbij CLINSH voor 65.000 euro tegemoetkomt.
Ik investeer ook in deze milieuvriendelijke technologie omdat ik het verstandig vind om vooruit te kijken. Anders vaar je met industrieel erfgoed waar niemand geld voor over heeft.”
 
Alain Devos, bestuurder van het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen:
“Alle schakels in de logistieke keten moeten hun verantwoordelijkheid opnemen om het milieu zo minimaal mogelijk te belasten. De industrie, binnenvaartoperatoren, consumenten en het beleid vormen allen een deel van deze keten. Opdat binnenschippers hun milieuvriendelijke investeringen ten volle zouden kunenn benutten, is een samenwerking tussen alle schakels van belang.”

Voor meer informatie en een complete lijst van alle deelnemende schepen, zie www.clinsh.eu