Havenbedrijf Antwerpen neemt kennis van beslissing Europese Commissie

Publication date: 
15 Jan 2016

Het Havenbedrijf Antwerpen neemt kennis van de beslissing van de Europese Commissie om tot een gefundeerde beslissing te komen inzake het tonnenmaatverplichtingendossier.

Tegelijkertijd drukt het Havenbedrijf zijn volste vertrouwen uit dat de Commissie, na het voeren van het onderzoek, tot het besluit zal komen dat er geen sprake is van staatssteun in het dossier van tonnenmaatverplichtingen. 

Vandaag heeft de Commissie beslist tot het openen van een grondig onderzoek naar de beslissing van het Havenbedrijf Antwerpen van 26 maart 2013 en dit naar aanleiding van een klacht van Katoennatie. Het Havenbedrijf besliste toen om voor alle concessionarissen met wie tonnenmaatverplichtingen waren afgesproken, rekening te houden met de onvoorziene omstandigheden in gevolge de financieel economische crisis van 2008-2009. 

De beslissing van de Commissie impliceert op geen enkele manier dat ze op dit moment tot het oordeel zou zijn gekomen dat er sprake is van staatssteun (cfr. “Dat een onderzoek wordt ingeleid, zegt evenwel niets over de uitkomst van het onderzoek.”). Het voorziet wel dat derden de kans krijgen in dit dossier gehoord te worden zodat een finale gefundeerde beslissing kan worden genomen. Naast de Belgische Staat zullen ook de diverse betrokken partijen en het Havenbedrijf zelf hun argumenten kunnen laten gelden. Het Havenbedrijf verwelkomt de mogelijkheid dat alle betrokkenen hun visie kunnen meedelen en meent dat dit de Commissie nog beter zal toelaten om in dit dossier een gefundeerde beslissing te nemen. 

Wat er aan vooraf ging

Op 26 maart 2013 besliste het Havenbedrijf Antwerpen om voor alle concessionarissen met wie tonnenmaatverplichtingen waren afgesproken de onvoorziene economische omstandigheden die het gevolg waren van de financieel economische crisis 2008-2009 in aanmerking te nemen. 

Deze beslissing vormde voor Katoen Natie, dat overigens zelf had kunnen genieten van een vermindering van de tonnenmaatverplichting, de aanleiding om verschillende procedures aan te spannen bij diverse rechtbanken en hoven, evenals bij de Raad van State. Tot op heden werden al deze vorderingen afgewezen. Zo werden bijvoorbeeld in het vonnis ten gronde voor de Rechtbank van Eerste Aanleg op 12 februari 2015 de vorderingen van Katoen Natie over de hele lijn verworpen. De rechtbank oordeelde bovendien dat niet werd aangetoond dat aan PSA en Antwerp Gateway enige staatssteun werd toegekend. Het beroep dat door Katoen Natie tegen voormeld vonnis werd ingesteld, is op heden hangende voor het Hof van Beroep te Brussel.

Parallel werd door Katoen Natie in 2013 ook een klacht ingediend bij de Europese Commissie wegens vermeende miskenning van de staatssteunregelgeving. Naar aanleiding van de klacht, heeft de Europese Commissie nu dus een staatssteunonderzoek ingesteld naar de toenmalige beslissing van het Havenbedrijf Antwerpen.