Naar een welvarende toekomst: realiseren van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen

Vrijdag 21 06 2019

De haven van Antwerpen is de motor van onze economie. Containerbehandeling vormt hierin een belangrijke pijler. Jaar na jaar registreert de haven recordcijfers in de containerbehandeling. Hiermee is ze op het vlak van containerbehandeling de op één na grootste haven van Europa. Om de groei tot 2030 op te vangen en internationale investeringen ook in de toekomst te verzilveren, is er nood aan extra capaciteit voor de behandeling van 7 miljoen containers.

 

Met het Complex Project ECA onderzocht de Vlaamse Overheid waar de plaats voor deze 7 miljoen containers het best gerealiseerd wordt. Het onderzoek was multidisciplinair en bestond uit verschillende deelstudies.

 

ECA focust op het realiseren van drie doelstellingen:

  • - creëren van extra containerbehandelingscapaciteit
  • - ontwikkelen van bijhorende Industriële/logistieke terreinen
  • - multimodale ontsluiting tot op het hoofdnet

 

Op basis van de onderzoeksfase en de resultaten van het gevoerde overleg valt de keuze op een combinatie van inbreiding en uitbreiding.

 

Start openbaar onderzoek

 

Freddy Aerts, Voorzitter Task Force Complex Project ECA bij de Vlaamse Overheid: “In de afgelopen jaren vonden breed onderzoek en een intens overlegproces plaats om zicht te krijgen op de impact van de mogelijke bouwstenen en het draagvlak bij de stakeholders. Dit liet ook toe om de projectuitwerking verder vorm te geven. Op die manier werd invulling gegeven aan de principes van complexe projecten: open communicatie en transparantie, participatie, maatwerk en oplossingsgericht samenwerken. Het openbaar onderzoek over dit ontwerp voorkeursbesluit loopt van 8 juni tot en met 17 augustus 2019.”

 

Opmerkingen kan je indienen via eca@mow.vlaanderen.be of per brief aan Reginald Loyen p/a Departement MOW/Beleid, Koning Albert II laan 20 bus 2, 1000 Brussel of bij de betrokken gemeentebesturen. 

 

Meer info over het Complex project ECA