Raad van bestuur Havenbedrijf keurt Corporate Governance Charter goed

Publication date: 
08 Jan 2016

De nieuw samengestelde raad van bestuur van het Havenbedrijf Antwerpen, NV van publiek recht, heeft op haar eerste zitting het Corporate Governance Charter goedgekeurd.

Dit Charter zet de principes inzake corporate governance uiteen, op basis waarvan de raad van bestuur, zijn bestuurders en comités zullen werken. Het Havenbedrijf verbindt zich ertoe een hoge standaard inzake corporate governance na te leven. 

Samenstelling en bevoegdheden raad van bestuur

In de raad van bestuur van het Havenbedrijf zetelen voortaan 13 leden. Het gaat om zes onafhankelijke bestuurders – Hein Deprez, Jules Noten, Martine Reynaers, Roger Roels, Giulia Van Waeyenberge (vanaf 01/09) en Stéphane Verbeeck- en zes gemeenteraadsleden – Nabila Ait Daoud, Bart De Wever, Koen Kennis, Annemie Turtelboom, Marc Van Peel en Leen Verbist- en gedelegeerd bestuurder Eddy Bruyninckx. Havenschepen Marc Van Peel zit de raad voor.

De raad van bestuur is bevoegd voor het algemeen beleid van het Antwerpse Havenbedrijf. Ze zal de strategie, doelstellingen en beleidslijnen bepalen en beslissen over alle aangelegenheden die hierop een invloed kunnen hebben. Daarnaast houdt ze ook toezicht op het directiecomité. Het auditcomité en het benoemings- en remuneratiecomité, die reeds eerder werden geïnstalleerd in het kader van corporate governance, zullen de nieuwe raad van bestuur ook blijven bijstaan. 

De bestuursraad zal in 2016 zo goed als maandelijks vergaderen. De eerstvolgende raad van bestuur vindt plaats op maandagavond 22 februari 2016. 

Overleg met stakeholders

Met het oog op het onderhouden van een permanente dialoog met de verschillende stakeholders worden nog drie overlegorganen opgericht. Zo wordt een overlegcomité opgericht met vertegenwoordigers van de private havengemeenschap.

De dialoog over de ontwikkeling en uitbating van de haven op de Linkerscheldeoever zal gebeuren in een overlegorgaan dat wordt opgericht met de burgemeesters van Beveren en Zwijndrecht en de voorzitter van de Maatschappij Linkerscheldeoever. 

Daarnaast kan er ook met andere stakeholders te allen tijde overleg worden georganiseerd.

Tot slot wordt conform de bepalingen van het havendecreet een raad van overleg opgericht. Die heeft als opdracht om het Havenbedrijf te adviseren over de algemene havenpolitiek.