Ontwikkeling Havengebied

Met het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Afbakening zeehavengebied Antwerpen’ legt de Vlaamse overheid de nieuwe contouren van het havengebied Antwerpen vast. Binnen deze grenzen kan de Antwerpse haven zich in de toekomst verder op een duurzame wijze ontwikkelen.

De Vlaamse Regering geeft de Antwerpse haven met het GRUP de kans om haar multifunctioneel karakter te versterken en uit te bouwen. De haven moet haar positie als een van de meest toonaangevende maritiem‐logistieke en industriële complexen in Europa kunnen verdedigen en versterken. Die ruimtelijke impuls is noodzakelijk opdat de Antwerpse haven haar concurrentiepositie veilig kan stellen, maar ook om rechtszekerheid te bieden aan bedrijven die nieuwe investeringen in de haven plannen.

Op Rechterscheldeoever houdt de havenontwikkeling inbreiding en verdichting in. Op Linkerscheldeoever wordt ook inbreiding voorzien, maar is er daarnaast plaats voor nieuwe economische ontwikkeling van het havengebied met ongeveer 1000 hectare. De oppervlakte van de haven in het huidige plan is 1150 hectare kleiner dan de oppervlakte in het gewestplan van 1978.

De Vlaamse regering heeft ook een uitgebreid actieprogramma goedgekeurd. Dat moet er voor zorgen dat de groei van de haven van Antwerpen samengaat met leefbare polderdorpen, een duurzame landbouw en robuuste natuur. Dat actieprogramma bevat flankerende maatregelen en acties die de kwaliteit van de leefomgeving in het gebied moeten versterken. Die maatregelen hebben onder meer betrekking op economie en werkgelegenheid, op de landbouw en de leefbaarheid van de woonkernen, op de natuur en het milieu (bv. luchtkwaliteit), op de mobiliteit en de recreatie (bv. fietsverbindingen zowel voor woon- en werkverkeer als voor recreatie), op de landschappelijke en de erfgoedwaarden (bv. studie ruraal erfgoed).

Rond al die thema’s zijn concrete acties uitgewerkt die in overleg met de lokale besturen en de middenveldorganisaties uitgevoerd worden. Daartoe werd in november 2012 het Centraal Netwerk opgericht, dat bestaat uit tientallen vertegenwoordigers van de betrokken middenveldorganisaties en overheden. De voorzitter van het Centraal Netwerk is Jan Hemelaer, die door de Vlaamse Regering werd aangesteld als procesmanager.