Optimalisatie containerbinnenvaart

De Antwerpse havengemeenschap startte in oktober 2018 met gecoördineerde acties en maatregelen om de doorstroming van de containerbinnenvaart te verbeteren. Doel van het actieplan containerbinnenvaart is de groei van de haven op een duurzame manier opvangen door een efficiëntieverhoging voor alle ketenpartners. In september 2019 worden deze acties vervolgd en uitgebreid.

Het plan focust op vijf pijlers.

 

1. Capaciteit voor de behandeling van lichters 

 

Het tekort aan havenarbeid werd door de opleidingsinspanningen van CEPA weggewerkt. Daarnaast werd er verder ingezet op dedicated ligplaatsen voor containerbinnenvaart. In juni 2019 werd de dedicated binnenvaartkade bij DPW opgeleverd. Ook op PSA Europaterminal K869 wordt een extra dedicated ligplaats voor binnenvaart aan de kant van de Schelde voorzien in de loop van Q3-2019. 

2. Planning & samenwerking 

 

Het project van centrale lichterplanning- en opvolging, waarbij één centrale cel de planning opmaakt voor de maritieme terminals PSA, MPET en DPW, werd unaniem positief beoordeeld en krijgt een structureel vervolg. De komende maanden worden de nodige stappen gezet om bijkomende terminals te laten aansluiten op het systeem.

 

De laatste maanden werd er sterk ingezet op een aantal nieuwe pistes om zoveel mogelijk stabiliteit in de planning en afhandeling te voorzien. Één van deze acties is het gebruik van timeframes voor grotere & vaste stromen. Betrouwbaarheid en proactieve communicatie zijn hierin cruciaal. De timeframes zijn te bekomen via bilaterale afspraken tussen barge-operatoren en de maritieme terminals (DPW, MPET en PSA).

 

Het project centrale lichterplanning & -opvolging waarbij PSA Antwerp, DP World en MPET hun krachten bundelden om gezamenlijk hun binnenvaartplanning op te stellen door Antwerp Terminal Services (ATS) is al enige tijd van kracht. De eerste fase van het project, gezamenlijke dagplanning & -opvolging, werd positief geëvalueerd en structureel geïmplementeerd. Grote voordelen zijn de vereenvoudiging en optimalisatie van de hele planningscyclus. Van 17 april tem 2 juni 2020 werd een volgende fase getest nl. weekendplanning. Tijdens deze periode wordt er afgeweken van de normale werkwijze waarbij op vrijdag een planning voor zaterdag, zondag en maandag wordt opgemaakt. Tijdens de test zal geëvalueerd worden welk effect de weekendplanning heeft op de betrouwbaarheid van de planning en operaties op de terminals.

 

De terminals MPET en DPW engageren zich, in een gentlemen’s agreement, om het minimum aantal ploegen voor binnenvaart te verhogen. Dit betekent dat respectievelijk minimum 8 (MPET) en 6 (DPW) ploegen op weekdagen worden ingezet.

 

Op 25 mei 2020 werd het BTS – systeem uitgebreid met een dashboard die lichtermaatschappijen proactief zal informeren over de bezetting van de terminals in Antwerpen. Door het dynamisch in kaart te brengen van de reële terminalcapaciteit kunnen barge operatoren aanvragen beter spreiden en ontstane conflicten herbekijken eventueel in samenspraak met andere operatoren. Daarnaast is er een automatische melding voorzien vanuit BTS, als slotaanvragen zich bevinden in een moment waar de vraag de capaciteit overstijgt.

 

3. Bundeling van kleine volumes 

 

Wat is het?

Het bundelen van volumes heeft tot doel de call sizes van binnenschepen op de maritieme terminals te vergroten en zo de afhandeling te optimaliseren. 
 

Hoe werkt het?

Bundeling van volumes kan gebeuren via samenwerking met andere operatoren of uitwisseling van containers in het achterland, al dan niet via ondervermelde hubs. Binnenvaartoperatoren kunnen kleine container binnenvaartvolumes bundelen op de consolidatiehubs aan een overslagkost van 5 euro. De consolidatiehubs organiseren het transport van en naar de maritieme terminals aan een vastgelegd transporttarief per hub.

 

De bundeling van kleine volumes heeft duidelijk zijn nut bewezen op gebied van vermindering van het aantal aanlopen op de maritieme terminals en de planningsefficiëntie. Vandaar werd beslist het huidige concept van bundeling na het proefproject (voorzien tot 31/5/2020) op een structurele manier verder te zetten. Dit houdt in dat de minimum call size van 20 moves per maritieme terminal behouden blijft en dat het systeem van gesubsidieerde consolidatiehubs in het achterland tevens verdergezet wordt onder de huidige voorwaarden. De stuurgroep blijft de evolutie uiteraard van nabij opvolgen en zal indien nodig bijsturen.

 
 

Resultaat?

 
Sinds de start in 2018, is de container binnenvaartsector erin geslaagd om het aantal aanlopen op de maritieme terminals met ongeveer 40% te reduceren en nam de gemiddelde callsize met zo’n 25% toe, wat een zeer mooie prestatie van de sector is. 
 
 Uit de evaluatie blijkt dat alle partijen de bundeling van kleine volumes wensen te behouden, maar dat er nood is aan een aantal bijsturingen van het huidige concept. Wat zal er wijzigingen?
•De minimum call size wordt herleid tot 20 moves per maritieme terminal. 
•Voor MPET zal dit gelden voor één van beide kaaien (1742 of 1718) en is dit niet langer de som van beide. 
•De werking van de gesubsidieerde hubs in de haven (ATO en PSA 667) zal vervallen. 
•De werking van de consolidatiehubs in het achterland blijft behouden aan de huidige bijdrage. 
 
Dit aangepaste concept duurt negen maanden (tot en met 31/5/2020) en zal nauw opgevolgd en geëvalueerd worden door de stuurgroep.
 
 

4. Digitalisering 

 

NxtPort heeft de use-cases ‘Next mode of Transport’ en ‘Green Lights’ uitgewerkt en deze staan klaar om te testen. Begin september zal hierover een informatiesessie gehouden worden. Meer informatie volgt in de loop van augustus. 

5. Uitbreiding tijdsduur verminderd verblijfsrecht

 

Sinds september 2018 werd de termijn van het verminderd verblijfsrecht voor de containerbinnenvaart van 36 naar 48u gebracht. Op deze manier wil het Havenbedrijf Antwerpen tegemoet komen aan de vraag van de sector.

Contact

Marjan Beelen

Function: 
Mobility Advisor Breakbulk, Vloeibare & Droge bulk
T.: 
+32 3 205 21 19

Dominique Vercauteren

Function: 
Mobility Advisor Containers
T.: 
+32 3 205 22 64