Optimalisatie containerbinnenvaart

De Antwerpse havengemeenschap startte in oktober 2018 met gecoördineerde acties en maatregelen om de doorstroming van de containerbinnenvaart te verbeteren. Doel van het actieplan containerbinnenvaart is de groei van de haven op een duurzame manier opvangen door een efficiëntieverhoging voor alle ketenpartners. In september 2019 worden deze acties vervolgd en uitgebreid.

Het plan focust op vijf pijlers.

 

1. Capaciteit voor de behandeling van lichters 

 

Het tekort aan havenarbeid werd door de opleidingsinspanningen van CEPA weggewerkt. Daarnaast werd er verder ingezet op dedicated ligplaatsen voor containerbinnenvaart. In juni 2019 werd de dedicated binnenvaartkade bij DPW opgeleverd. Ook op PSA Europaterminal K869 wordt een extra dedicated ligplaats voor binnenvaart aan de kant van de Schelde voorzien in de loop van Q3-2019. 

2. Planning & samenwerking 

 

Het project van centrale lichterplanning- en opvolging, waarbij één centrale cel de planning opmaakt voor de maritieme terminals PSA, MPET en DPW, werd unaniem positief beoordeeld en krijgt een structureel vervolg. De komende maanden worden de nodige stappen gezet om bijkomende terminals te laten aansluiten op het systeem.

 

De laatste maanden werd er sterk ingezet op een aantal nieuwe pistes om zoveel mogelijk stabiliteit in de planning en afhandeling te voorzien. Één van deze acties is het gebruik van timeframes voor grotere & vaste stromen. Betrouwbaarheid en proactieve communicatie zijn hierin cruciaal. De timeframes zijn te bekomen via bilaterale afspraken tussen barge-operatoren en de maritieme terminals (DPW, MPET en PSA).

 

Daarnaast wordt de capaciteit in het weekend op de maritieme terminals nog niet optimaal benut. De termijnaanvragen concentreren zich grotendeels op 5 van de 7 dagen. Hierbij een warme oproep aan de barge community om dit in de mate van het mogelijke te gebruiken.

 

De terminals MPET en DPW engageren zich, in een gentlemen’s agreement, om het minimum aantal ploegen voor binnenvaart te verhogen. Dit betekent dat respectievelijk minimum 8 (MPET) en 6 (DPW) ploegen op weekdagen worden ingezet.

 

Tenslotte wordt het BTS – systeem uitgebreid met een functionaliteit die lichtermaatschappijen proactief zal informeren over de bezetting van de terminals. Als aanvragen voor slots zich bevinden in een moment waar de vraag de capaciteit overstijgt, zullen de betrokken lichtermaatschappijen een automatische melding krijgen vanuit BTS, zodat zij eventueel hun planning nog kunnen bijsturen. 

3. Bundeling van kleine volumes 

 

Wat is het?

Het bundelen van volumes heeft tot doel de call sizes van binnenschepen op de maritieme terminals te vergroten en zo de afhandeling te optimaliseren. 
 

Hoe werkt het?

Bundeling van volumes kan gebeuren via samenwerking met andere operatoren of uitwisseling van containers in het achterland, al dan niet via ondervermelde hubs. Binnenvaartoperatoren kunnen kleine container binnenvaartvolumes bundelen op de consolidatiehubs aan een overslagkost van 5 euro. De consolidatiehubs organiseren het transport van en naar de maritieme terminals aan een vastgelegd transporttarief per hub. 
 
 

Resultaat?

 
Sinds de start in 2018, is de container binnenvaartsector erin geslaagd om het aantal aanlopen op de maritieme terminals met ongeveer 40% te reduceren en nam de gemiddelde callsize met zo’n 25% toe, wat een zeer mooie prestatie van de sector is. 
 
 Uit de evaluatie blijkt dat alle partijen de bundeling van kleine volumes wensen te behouden, maar dat er nood is aan een aantal bijsturingen van het huidige concept. Wat zal er wijzigingen?
•De minimum call size wordt herleid tot 20 moves per maritieme terminal. 
•Voor MPET zal dit gelden voor één van beide kaaien (1742 of 1718) en is dit niet langer de som van beide. 
•De werking van de gesubsidieerde hubs in de haven (ATO en PSA 667) zal vervallen. 
•De werking van de consolidatiehubs in het achterland blijft behouden aan de huidige bijdrage. 
 
Dit aangepaste concept duurt negen maanden (tot en met 31/5/2020) en zal nauw opgevolgd en geëvalueerd worden door de stuurgroep.
 
 

4. Digitalisering 

 

NxtPort heeft de use-cases ‘Next mode of Transport’ en ‘Green Lights’ uitgewerkt en deze staan klaar om te testen. Begin september zal hierover een informatiesessie gehouden worden. Meer informatie volgt in de loop van augustus. 

5. Uitbreiding tijdsduur verminderd verblijfsrecht

 

Sinds september 2018 werd de termijn van het verminderd verblijfsrecht voor de containerbinnenvaart van 36 naar 48u gebracht. Op deze manier wil het Havenbedrijf Antwerpen tegemoet komen aan de vraag van de sector.

Contact

Marjan Beelen

Function: 
Mobility Advisor Barge
T.: 
+32 3 205 21 19

Dominique Vercauteren

Function: 
Mobility Advisor Barge
T.: 
+32 3 205 22 64