Overheden

Om de veiligheid en toegankelijkheid van de haven van Antwerpen te garanderen, werken Vlaamse, Belgische en internationale overheden intensief samen. Vlaamse overheidsdiensten zorgen voor een vlot en veilig scheepvaartverkeer van en naar Antwerpen. Federale diensten voeren allerhande controles uit (o.a. rond voedselveiligheid, illegale handel, diefstal, enz.). En internationaal werken diverse instanties samen rond het duurzaam beheer van het Scheldewater. Een overzicht van de belangrijkste partners van de Antwerpse haven vind je hieronder.

Afdeling Maritieme Toegang

De afdeling Maritieme Toegang van het Vlaamse Departement Mobiliteit en Openbare Werken beheert de vaarwegen naar de Vlaamse havens. Voor de haven van Antwerpen is de optimale toegankelijkheid van de Schelde en Westerschelde van precair belang. Om die toegankelijkheid te verhogen, zorgde de dienst onder meer voor de verdieping van de Westerschelde. Ook de aanleg en het onderhoud van de basisinfrastructuur van de Vlaamse zeehavens behoort tot haar takenpakket. 

Website Maritieme toegang

Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust

Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) staat onder meer in voor een vlot en veilig scheepvaartverkeer van en naar de Vlaamse havens. Zo stelt het Agentschap loodsen ter beschikking die de zeeschepen veilig over de Westerschelde begeleiden. In samenwerking met verschillende Nederlandse overheden beheert het Agentschap ook de Schelderadarketen.

Voor de scheepvaartbegeleiding in het Antwerpse havengebied werkt het MDK nauw samen met het scheepvaartmanagement en de havenkapiteinsdienst van het Antwerpse Havenbedrijf.

Website Maritieme Dienstverlening en Kust

Internationale Scheldecommissie

De Internationale Scheldecommissie is een intergouvernementele instelling met afvaardigingen van de federale en gewestelijke overheden van België, Frankrijk en Nederland die instaat voor het duurzaam en integraal waterbeheer van het stroomgebiedsdistrict van de Schelde.

Website Internationale Scheldecommissie

Douane en Accijnzen

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen maakt deel uit van de Federale Overheidsdienst Financiën. De dienst staat in voor de bescherming van de samenleving door er op toe te zien dat er geen goederen illegaal het land worden ingevoerd. Daarnaast zorgt de dienst voor bevordering van de internationale handel door het beheer van de buitengrenzen en het verzekeren van de veiligheid van de logistieke keten.

Website Douane en Accijnzen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) Is een parastatale die in het leven werd geroepen om te waken over de veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit van het voedsel. Het spreekt voor zich dat veel van haar activiteiten zich afspelen in de Antwerpse haven.

Website FAVV

Scheepvaartpolitie

De Scheepvaartpolitie is een ondersteunende dienst van de Federale Politie. In en rond de Antwerpse haven houdt de scheepvaartpolitie zich vooral bezig met de beveiliging van de haventerreinen, het voorkomen van illegaal transport, de preventie en bestrijding van en de naleving van verkeersregels op het water.

In de kustgebieden legt de Scheepvaartpolitie vooral de nadruk op de bestrijding van mensensmokkel en mensenhandel van en naar Groot-Brittannië en het controleren van cruise- en ferrypassagiers op het bezit van drugs.

Website Scheepvaartpolitie

Saniport (Havengezondheidsautoriteit)

Saniport is de sanitaire politie voor het internationaal verkeer en maakt deel uit van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. In toepassing van het Internationaal Gezondheidsreglement (2005) van de Wereldgezondheidsorganisatie, staan zij in voor de gezondheidsinspectie van schepen (en van bepaalde vliegtuigen) komende uit risicogebieden

Saniport zeehavens