Partners

Alleen dankzij de samenwerking van en met verschillende overheden en (vak)organisaties is de Antwerpse haven kunnen uitgroeien tot wat ze nu is. Hierbij kun je denken aan een vlotte en veilige (internationale) begeleiding van het alsmaar toenemende scheepvaartverkeer, maar ook aan de organisatie, inzet en begeleiding van al die mensen die er dagelijks voor zorgen dat Antwerpen een wereldhaven is én blijft.

Maatschappij Linkerscheldeoever


 

De Maatschappij Linkerscheldeoever is bevoegd voor het grondbeleid in het havengebied op de linker Scheldeoever en het industrialisatiebeleid binnen dit havengebied. Ze staat ook in voor het uitstippelen van het subregionale beleid voor de verdere ontwikkeling en fasering van dit havengebied.

 

De Maatschappij voor het Haven, Grond- en Industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied, of kortweg de Maatschappij Linkerscheldeoever, staat sinds 1982 in voor het beheer en grondbeleid van de Waaslandhaven. De belangrijkste activiteiten zijn het bouwrijp maken van gronden, het verlenen van concessies aan bedrijven, onteigeningen en de overheid adviseren rond de uitbreiding van het havengebied. Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen staat in voor het maritieme beheer en de exploitatie van het havengebied op Linkeroever.

 

De haven in het linkerscheldeoevergebied heeft een totale oppervlakte van 4.500 hectare. Hiervanwordt nu al 1.500 hectare uitgebaat als bedrijventerrein. Dit leverde uiteraard heel wat jobs op. Eind 2018 waren er in de Waaslandhaven 20.562 mensen (VTE) tewerkgesteld.

 

De aandeelhouders van de Maatschappij Linkerscheldeoever zijn het Havenbedrijf Antwerpen NV van publiek recht, het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas (Interwaas), de gemeenten Beveren en Zwijndrecht en het Vlaamse Gewest.

 

Overheden


 

Om de veiligheid en toegankelijkheid van de haven van Antwerpen te garanderen, werken Vlaamse, Belgische en internationale overheden intensief samen. Vlaamse overheidsdiensten zorgen voor een vlot en veilig scheepvaartverkeer van en naar Antwerpen. Federale diensten voeren allerhande controles uit (o.a. rond voedselveiligheid, illegale handel, diefstal, enz.). En internationaal werken diverse instanties samen rond het duurzaam beheer van het Scheldewater. Een overzicht van de belangrijkste partners van de Antwerpse haven vind je hieronder.

 

Afdeling Maritieme Toegang

 

De afdeling Maritieme Toegang van het Vlaamse Departement Mobiliteit en Openbare Werken beheert de vaarwegen naar de Vlaamse havens. Voor de haven van Antwerpen is de optimale toegankelijkheid van de Schelde en Westerschelde van precair belang. Om die toegankelijkheid te verhogen, zorgde de dienst onder meer voor de verdieping van de Westerschelde. Ook de aanleg en het onderhoud van de basisinfrastructuur van de Vlaamse zeehavens behoort tot haar takenpakket.

 

Website Maritieme toegang

 

Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust

 

Het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) staat onder meer in voor een vlot en veilig scheepvaartverkeer van en naar de Vlaamse havens. Zo stelt het Agentschap loodsen ter beschikking die de zeeschepen veilig over de Westerschelde begeleiden. In samenwerking met verschillende Nederlandse overheden beheert het Agentschap ook de Schelderadarketen.

 

Voor de scheepvaartbegeleiding in het Antwerpse havengebied werkt het MDK nauw samen met het scheepvaartmanagement en de havenkapiteinsdienst van het Antwerpse Havenbedrijf.

 

Website Maritieme Dienstverlening en Kust

 

Internationale Scheldecommissie

 

De Internationale Scheldecommissie is een intergouvernementele instelling met afvaardigingen van de federale en gewestelijke overheden van België, Frankrijk en Nederland die instaat voor het duurzaam en integraal waterbeheer van het stroomgebiedsdistrict van de Schelde.

 

Website Internationale Scheldecommissie

 

Douane en Accijnzen

 

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen maakt deel uit van de Federale Overheidsdienst Financiën. De dienst staat in voor de bescherming van de samenleving door er op toe te zien dat er geen goederen illegaal het land worden ingevoerd. Daarnaast zorgt de dienst voor bevordering van de internationale handel door het beheer van de buitengrenzen en het verzekeren van de veiligheid van de logistieke keten.

 

Website Douane en Accijnzen

 

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

 

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) Is een parastatale die in het leven werd geroepen om te waken over de veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit van het voedsel. Het spreekt voor zich dat veel van haar activiteiten zich afspelen in de Antwerpse haven.

 

Website FAVV

 

Scheepvaartpolitie

 

De Scheepvaartpolitie is een ondersteunende dienst van de Federale Politie. In en rond de Antwerpse haven houdt de scheepvaartpolitie zich vooral bezig met de beveiliging van de haventerreinen, het voorkomen van illegaal transport, de preventie en bestrijding van en de naleving van verkeersregels op het water.

 

In de kustgebieden legt de Scheepvaartpolitie vooral de nadruk op de bestrijding van mensensmokkel en mensenhandel van en naar Groot-Brittannië en het controleren van cruise- en ferrypassagiers op het bezit van drugs.

 

Website Scheepvaartpolitie

 

Saniport (Havengezondheidsautoriteit)

 

Saniport is de sanitaire politie voor het internationaal verkeer en maakt deel uit van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. In toepassing van het Internationaal Gezondheidsreglement (2005) van de Wereldgezondheidsorganisatie, staan zij in voor de gezondheidsinspectie van schepen (en van bepaalde vliegtuigen) komende uit risicogebieden

 

Saniport zeehavens

 

Alfaport Antwerpen


 

Alfaport is het platform van en voor ondernemingen en beroepsverenigingen uit de Antwerpse haven binnen Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen–Waasland. Alfaport streeft naar een toegankelijke, faciliterende, kostcompetitieve en duurzame Antwerpse haven met het oog op een duurzame verankering van tewerkstelling en toegevoegde waarde in de haven.

 

Alfaport is op 1 januari 2014 ontstaan uit de integratie van Alfaport Antwerpen, de federatie van havengebonden en logistieke ondernemingen in de haven en de Antwerps-Wase Kamer van Koophandel.

 

Dit zijn de vijf aangesloten beroepsverenigingen:

  • KBRV (Koninklijke Belgische Redersvereniging), de spreekbuis voor alle in België gevestigde reders.
  • ASV (Antwerpse scheepvaartvereniging), groepeert de scheepsagenturen en rederijkantoren, als vertegenwoordigers van de buitenlandse rederijen.
  • ABAS (Algemene Beroepsvereniging voor het Antwerpse Stouwerij- en Havenbedrijf), de aangesloten bedrijven zijn stouwers en goederenbehandelaars. Zij staan onder meer in voor het effectief laden en lossen van schepen.
  • VEA (Vereniging Expediteurs Antwerpen), die alle Antwerpse transportorganisatoren groepeert: expeditiebedrijven, nijverheidszeevaartagenten, logistieke dienstverleners of -distributiecentra.
  • KVBG (Koninklijke Verbond der Beheerders van Goederenstromen), de leden hiervan zijn niet alleen actief in de behandeling en opslag van goederen, maar ook in aanverwante logistieke activiteiten zoals het herverpakken, labelen, paletteren en distribueren.

 

Alfaport

Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen - Waasland

Markgravestraat 12

2000 Antwerpen

+32 3 232 22 19

 

Voka


 

Voka is een Vlaams netwerk van ondernemingen. Het vertegenwoordigt meer dan 17.000 bedrijven in Vlaanderen en Brussel, goed voor 65 procent van de private werkgelegenheid en 66 procent van de toegevoegde waarde in Vlaanderen. Voka kent negen per regio opgedeelde entiteiten, waarbij Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland van groot belang is voor de Antwerpse havenbedrijven.

 

Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland vertegenwoordigt de belangen van meer dan 3.000 ondernemingen in deze regio. Met 23 procent van de toegevoegde waarde in Vlaanderen is Antwerpen-Waasland dé economische groeipool van Vlaanderen. De entiteit wil de bedrijven steunen met belangenverdediging, netwerking en dienstverlening. Leden kunnen deelnemen of gebruikmaken van evenementen, activiteiten, vorming en duiding.

 

Op verzoek van een aantal industriële (haven)bedrijven is Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland in 2005 van start gegaan met het Platform Grootindustrie. Hierin wisselen de leden onder meer kennis uit over zaken als fiscaliteit, de invulling van vacatures en milieuregelgeving. Het platform lanceerde tevens het initiatief om gezamenlijk busvervoer op te zetten voor zijn personeel.

 

Website Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland

 

Cepa


 

Om de havenarbeid in Antwerpen te organiseren is in 1929 de Centrale der Werkgevers aan de Haven van Antwerpen (Cepa) opgericht. Hierin zetelden vertegenwoordigers van onder andere handelsbedrijven, de scheepvaart en goederenbehandelaars. Cepa vertegenwoordigde de belangen van de werkgevers en onderhandelde mee over de arbeidsvoorwaarden. De organisatie regelde echter ook de uitbetaling van havenarbeiders, hun sociale vergoedingen en de aanwerving van nieuwe arbeiders.

 

Tachtig jaar later is de strekking van het takenpakket nog enigszins vergelijkbaar, al steekt de organisatie natuurlijk wel in een modern jasje en is het aantal diensten verder uitgebreid. Cepa vertegenwoordigt nog altijd de werkgevers bij onderhandelingen over de collectieve arbeidsovereenkomsten, geeft advies over de tewerkstelling van havenarbeiders en treedt op bij sociale geschillen. Verder staat Cepa tegenwoordig in voor de personeels- en loonadministratie van circa 9.300 arbeiders.

 

Cepa is één van de vijf organisaties die zijn aangesloten bij de federale Werkgeversverbond der Belgische havens. Onderafdelingen van Cepa zijn onder meer de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming, het opleidingscentrum Ocha en de Sociale inrichting der werkgevers aan de haven van Antwerpen (Siwha).

 

Natuurpunt


 

De Antwerpse haven is niet alleen een belangrijke schakel in de mondiale economie, maar ook een onmisbaar onderdeel in een grensoverschrijvend ecologisch netwerk. In het Antwerpse havengebied ligt namelijk een groot deel van het Schelde-estuarium, dat natuurgebieden van Europees belang omvat (de zogenaamde Europese Vogel- en Habitatrichtlijngebieden).

 

Om deze waardevolle gebieden zo goed mogelijk te beschermen, werkt het Havenbedrijf sinds 2001 nauw samen met Natuurpunt. Natuurpunt is de grootste natuurbeschermingsorganisatie in België. Deze niet-gouvernementele organisatie ijvert onder meer voor de bescherming van belangrijke biotopen, soorten en landschappen, waaronder die in het Antwerpse havengebied. Dit doet ze bijvoorbeeld door de gebieden te beheren, de aanwezige flora en fauna te monitoren en advies te geven voor het verdere beheer en de invulling van de natuurrijke gebieden in de haven.

 

Met het project ‘De Antwerpse haven natuurlijker’ werken Natuurpunt en het Havenbedrijf ook aan een versterking van de ecologische infrastructuur in het havengebied. Kerngebieden, corridors en stapstenen moeten een verbindingsnetwerk vormen tussen de natuurgebieden in en rond het Antwerpse havengebied, zonder een belemmering te zijn voor de ontwikkeling van de haven. Hierbij kun je denken aan het inrichten van leefgebieden voor de rugstreeppad, het aanleggen van een vispaaiplaats, het inrichten van nestgelegenheden voor oeverzwaluwen en nog vele andere acties voor vele verschillende soorten.

 

Voor het vervullen van al deze taken kan Natuurpunt een beroep doen op de expertise van vele vrijwilligers. Maar ook de steun van de meer dan 90.000 leden is onmisbaar.

 

Website Natuurpunt