Privacyverklaring: Klachtenbehandeling

Algemeen: Gegevensbescherming – Data Protection

Kennisgeving verwerking persoonsgegevens

 

Het Havenbedrijf Antwerpen hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dat zijn gegevens die toelaten om natuurlijke personen te identificeren. Van zodra het mogelijk is om een directe of indirecte link te leggen tussen één of meerdere gegevens en een natuurlijke persoon, spreekt men van persoonsgegevens. Persoonsgegevens die doorgegeven worden in het kader van deze kennisgeving zullen door het Havenbedrijf Antwerpen steeds beschermd worden conform de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming oftewel GDPR) en de nationale wetgeving ter uitvoering van deze Verordening.

 

Deze privacyverklaring werd opgemaakt om duidelijk te communiceren i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens.

 

1. Verantwoordelijke voor de verwerking

 

1.1. De verantwoordelijke voor deze verwerking is Havenbedrijf Antwerpen NV van publiek recht (HA), Zaha Hadidplein 1, 2030 Antwerpen, ondernemingsnummer 0248.399.380.

 

1.2. De Data Protection Officers van het HA kan men bereiken via dpo@portofantwerp.com

 

1.3. Het HA zal als verantwoordelijke voor de verwerking alle passende technische en organisatorische maatregelen nemen ter bescherming van persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies en iedere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens.

 

1.4. Het HA zal er verder op toezien dat persoonsgegevens verwerkt worden op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze; dat persoonsgegevens verzameld worden voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en dat deze vervolgens niet verder op een met die doeleinden onverenigbare wijze worden verwerkt; dat de persoonsgegevens toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de genoemde doeleinden; dat de persoonsgegevens juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd; dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan nodig voor de genoemde doeleinden. (Zie algemene principes artikel 5 GDPR)

 

1.5. Het HA garandeert dat er geen overdracht naar derde landen voor gegevensverwerking of -opslag plaatsvindt zonder de nodige maatregelen te nemen om te voldoen aan de beschermingsvereisten uit de Europese privacyregelgeving. 

 

2. De betrokkenen

 

De melder of de persoon die een melding maakt via het meldpunt van het Havenbedrijf Antwerpen.

 

3. De persoonsgegevens die worden verwerkt

 

3.1. Het HA verzamelt in dit geval volgende persoonsgegevens:

 

  • E-mailadres
  • Voornaam
  • Naam

 

Indien gewenst kan een melding ook anoniem gebeuren. De melder dient er dan wel rekening mee te houden dat het Havenbedrijf Antwerpen geen reactie of oplossing kan bezorgen.

3.2. Het HA verzamelt in geen geval bijzondere categorieën van persoonsgegevens, zoals gegevens over ras, politieke opvattingen, gezondheid, godsdienstige en andere geloofsovertuigingen, seksuele geaardheid, en dergelijke.

 

3.3. Daarnaast verzamelt het HA persoonsgegevens om de goede werking van het meldpunt te garanderen. Het HA maakt gebruik van verscheidene middelen om de gebruikservaring te optimaliseren en evt. technische fouten te analyseren:

 

  • Log-informatie: dit betreft informatie zoals het IP-adres en diverse telecommunicatiegegevens;
  • Informatie m.b.t. gebruikte toestel zoals hardware- en software informatie en netwerkinformatie;
  • Local storage informatie.
  • Gps-locatie (indien actief bij de melder): gps-locatie kan gebruikt worden om de locatie van de melding beter te specifiëren. De melder kan vrijwillig kiezen om al dan niet de gps-locatie door te geven.

 

4. Bron van de persoonsgegevens

 

4.1. Het HA verwerkt enkel de persoonsgegevens die zij rechtstreeks van jou verkrijgt.

 

5. Doeleinden voor gegevensverwerking

 

5.1. De persoonsgegevens zullen verwerkt worden voor volgende doeleinden: Het gericht en zo correct mogelijk informeren van de melder over de ingediende melding of eventueel bijkomende informatie opvragen indien nodig om de melding correct en efficiënt af te handelen.

5.2. Jouw persoonsgegevens zullen in het kader van deze verwerking niet doorgegeven worden aan derden.

 

6. Rechtsgrond voor de verwerking

 

6.1. Voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens baseren wij ons op volgende rechtsgrond:

 

De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang nl, het zo correct mogelijk behandelen en opvolgen van de melding om de werking van het Havenbedrijf Antwerpen te optimaliseren.

 

7. Bewaartermijn

 

7.1. Het HA zal jouw persoonsgegevens bewaren zolang dit nodig is voor het bereiken van de in artikel 4 genoemde doeleinden. Daarna zullen de persoonsgegevens verwijderd worden.

 

Voor meer informatie hieromtrent kan je steeds terecht bij dpo@portofantwerp.com.

 

8. Jouw rechten als betrokkene

 

Je kan jouw rechten steeds uitoefenen door een e-mail te versturen (met bewijs van identiteit door een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart) naar dpo@portofantwerp.com. Het HA zal binnen één maand een antwoord formuleren. Sommige rechten kan u zelf uitoefenen d.m.v. instellingen.

 

8.1. Je hebt steeds het recht je toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan.

 

8.2. Wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heb je te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen deze verwerking, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing. Door het HA wordt gebruik gemaakt van direct marketing, wanneer het HA nieuwsbrieven of uitnodigingen voor evenementen verstuurt, mits uw toestemming. U kan zich hiervoor ook zelf uitschrijven via een link onderaan de verstuurde e-mails.

 

8.3. Je hebt te allen tijde het recht om vanwege met jouw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van de jou betreffende persoonsgegevens wanneer het HA zich baseert op gerechtvaardigde belangen of een algemeen belang. U dient hierbij de specifieke redenen te beargumenteren. Het HA zal vervolgens de verwerking staken tenzij zij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van jou als betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

8.4. Je hebt het recht om van het HA uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van jou betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens. Het HA zal bij het beantwoorden van dit verzoek ook de details van de verwerking meegeven. Het HA zal je een kopie verzenden van de persoonsgegevens die worden verwerkt.

 

8.5. Je hebt het recht om van het HA onverwijld rectificatie van jou betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Je kan ook onvolledige persoonsgegevens laten vervolledigen. In sommige gevallen kan je jouw persoonsgegevens zelf corrigeren of aanvullen, door toegang tot bijvoorbeeld een applicatie.

 

8.6. 8.6. Je hebt het recht de jou betreffende persoonsgegevens, die jij zelf aan het HA hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en je hebt het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Dit kan wanneer de verwerking berust op toestemming of op een overeenkomst waarbij jij als betrokkene partij bent, of wanneer de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

 

8.7. Je hebt tenslotte ook steeds het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, namelijk de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

 

COOKIE POLICY

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer of op het mobiel apparaat van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen, zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde 'session' cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde 'permanente' cookie).

Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze website is. 

U kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden, door uw browser zo in te stellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen en welke niet. De verwerkingsverantwoordelijken baseren zich bijgevolg op de rechtsgrond ‘toestemming’ om deze verwerking van persoonsgegevens uit te voeren. U kan deze toestemming ten allen tijde intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking ervan.

U heeft dus het recht om u op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van persoonsgegevens te verzetten. U hebt bovendien het recht op toegang tot uw gegevens, verbetering of wissing ervan. U hebt ook het recht deze verwerking van persoonsgegevens te beperken, alsmede het recht bezwaar te maken hiertegen of om uw persoonsgegevens over te dragen. U heeft tenslotte ook het recht klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit omtrent deze verwerking van persoonsgegevens.

De verzamelde gegevens worden maximaal een jaar bijgehouden. Daarna worden alle gegevens gewist. 

 

Welke cookies worden er gebruikt?

 

1. Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om onze websites te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken.  Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken.

 

2. Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens uw voorkeur onthouden.

 

3. Performantie cookies

Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics. Met cookies wordt informatie verzameld over het gebruik dat bezoekers maken van onze website met de bedoeling de inhoud van onze website te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze website te vergroten. 

 

4. Third party cookies

De website bevat ook elementen van andere, derde partijen, zoals videodiensten, social-mediaknoppen of advertenties. 

 

Cookies weigeren

U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. U kunt dan echter niet van alle mogelijkheden van de site gebruikmaken. U kunt daarnaast aangeven of u al dan niet toestemming geeft dat de website tracking cookies plaatst en deze keuze te allen tijde wijzigen. U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.

Hoe u dit doet voor de meest gebruikte browsers:

 

5. Rechten

Wat cookies betreft, kan u dezelfde rechten uitoefenen als deze vermeld in de kennisgeving data protection (disclaimer).