Wisselwerking met natuur- en boswetgeving

Hier vindt u informatie over de wisselwerking van uw stedenbouwkundige aanvraag en vergunning met de natuur- en boswetgeving. In het havengebied zijn namelijk erkende natuurgebieden waar bepaalde programma's gelden op het vlak van fauna en flora. Hier leest u waar u best rekening mee houdt wanneer u een stedenbouwkundige aanvraag voorbereidt.

Passende beoordeling

Stedenbouwkundige aanvragen in of nabij vogel- of habitatrichtlijngebieden (samen genoemd Natura 2000 gebieden of ook Speciale Beschermingszones) die effect kunnen hebben op deze gebieden, moeten vergezeld zijn van een passende beoordeling. Meer informatie hierover vindt u op de site van de Vlaamse overheidsdienst Afdeling Natuur en Bos.

De vogelrichtlijngebieden en de habitatrichtlijngebieden zijn gesitueerd op de website Geopunt van de Vlaamse Overheid. Wanneer er bij de stedenbouwkundige aanvraag ook een MER hoort, dan kan de passende beoordeling hier deel van uitmaken. 

 

Soortenbeschermingsprogramma en aanvragen vrijstelling of afwijking 

Het (Vlaamse) Soortenbesluit is ook van toepassing in het Antwerps havengebied. 

Natuurbeheer en economie kunnen in harmonie met elkaar bestaan door het realiseren van een netwerk van natuurkerngebieden voor havenspecifieke fauna en flora. De oeverzwaluw is een voorbeeld van een beschermde soort die in havengebied alternatieve broedplaatsen vindt, vaak kunstmatige biotopen op werven. Tijdens het broedseizoen van de oeverzwaluw, van half april tot eind augustus, dienen aannemers dan ook rekening te houden met enkele richtlijnen ter bescherming van de oeverzwaluw.

Het Soortenbeschermingsplan van de Haven van Antwerpen kan als motivatie gebruikt worden voor het bekomen van een vrijstelling of afwijking. Hiervoor dient een aanvraagformulier ingevuld te worden en als onderdeel van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag ingediend.

 

Afwijking of vrijstelling vegetatiewijzigingsverbod

Het wijzigen van bepaalde vegetatietypes, die tevens in het havengebied voorkomen, is in principe verboden volgens de Vlaamse wetgeving vegetatiewijziging en wijzigingen van kleine landschapselementen. Het verzoek tot afwijking resp. vrijstelling dient u te richten aan het Agentschap voor Natuur en Bos of moet deel uitmaken van uw stedenbouwkundige aanvraag. Op deze pagina van de website van ANB, kan u hiertoe het formulier voor de aanvraag van een 'Vergunning voor het wijzigen van vegetatie of van kleine landschapselementen' downloaden.

 

Boscompensatie 

Wanneer u bos verwijdert, dit kan soms slechts enkele bomen betreffen, is vaak een boscompensatie vereist. Alle nuttige informatie over boscompensatie vindt u op de website www.boscompenseren.be van het Agentschap voor Natuur en Bos.


Nog vragen?

Onder Contactinfo, vindt u de contactinformatie van de bevoegde diensten die u graag verder op weg helpen. Op de website van het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos vindt u meer informatie over deze aspecten en de rol van het ANB als adviesverlener.